پوسیدگی قهوه ای مرکبات

Brown Rot

 

علائم بیماری پوسیدگی قهوه ای مرکبات:

بیماری گیاهی پوسیدگی قهوه ای با انتقال اسپور قارچ از سطح خاک و حرکت مستقیم اسپور به سمت میوه آغاز می شود و به تدریج یک طرف میوه به رنگ کرم تا قهوه ای درمی آید. عفونت گسترش یافته و پوست آلوده، چرمی و سفت می شود. میوه های مبتلا، عموماً می ریزند و از قسمت پوسیده میوه بوی تندی متصاعد می شود که از مشخصه های این بیماری است. تحت شرایط مرطوب اسپورهای قارچ به صورت گرد سفید رنگ در سطح پوست توسعه پیدا کرده و در تماس با میوه های مجاور انتشار می یابد. میوه های ریخته شده پای درخت مورد حمله میکروارگانیسم های دیگر قرار گرفته و پوست از حالت چرمی به پوسیدگی نرم و آبدار تغییر می کند.

شدیدترین خسارت پوسیدگی در میوه هایی است که قبل از برداشت علائم بیماری را نشان نمی دهند وسپس در انتقال به انبارعلائم پوسیدگی ظاهر شده و به میوه های دیگر انتقال پیدا می کند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی قهوه ای مرکبات:

قارچ مولد بیماری گیاهی پوسیدگی قهوه ای مرکبات، همان گونه های قارچ Phytophthora ، مولد پوسیدگی طوقه (گموز) و ریشه مرکبات هستند که در اغلب باغ های مرکبات وجود دارد.

در شرایط مطلوب، اسپورها از سطح خاک به روی میوه هایی پخش می شوند که روی شاخه های پایین تر درخت قرار دارند. در شرایط مساعد محیطی، اسپورهای روی میوه ها به قسمت بالاتر تاج درخت نیز انتقال می یابند.

بروز بیماری، انتشار و اپیدمی آن، به شرایط محیطی به ویژه دوره طولانی بارندگی و مه بستگی دارد. پوسیدگی قهوه ای در حرارت 28-24 درجه سانتی گراد پس از 3 یا 4 روز و در دمای 10 درجه سانتی گراد پس از 10 روز در میوه ظاهر می شود.

میزان خسارت باغ بسته به نوع خاک، میزان و روش آبیاری، بارندگی در فصل پاییز، سن درخت و فواصل کاشت درخت متفاوت است. خسارت این بیماری در خاک سنگین، با زه کشی نامناسب یا بدون زه کشی طی دوره های طولانی بارندگی و شبنم در اواخر شهریور و اوایل پاییز بیشتر است.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی قهوه ای مرکبات:

-         هرس درختان از ارتفاع حداقل 45 سانتی متر از سطح خاک در اسفند ماه به منظور جلوگیری از تماس مستقیم شاخه و میوه با خاک

-         ایجاد زه کشی مناسب و با عمق حداقل 70 سانتی متر در باغ

-         مدیریت علف های هرز باغ های مرکبات و جلوگیری از رشد پوشش گیاهی زیر درختان

-         جمع آوری میوه های پوسیده و آلوده و مدفون نمودن آن ها در عمق 50 سانتی متری خاک

-         سم پاشی درختان با بردوفیکس به شرح زیر :

  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار قبل یا بلافاصله بعد از اولین بارندگی پاییزی با پوشش کامل قارچ کش در سطح برگ، سرشاخه و میوه ها در ارتفاع حداقل 5/1-1 متر از سطح خاک
  • سم پاشی با بردفیکس 10 در هزار پس از هرس در زمستان
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها و هنگام تشکیل میوه
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از برداشت محصول از شیوع بیماری در انبار جلوگیری می کند