آنتراکنوز مرکبات

Anthracnose

 

انواع مختلف درختان مرکبات مانند پرتقال، نارنگی، لیموترش به بیماری گیاهی آنتراکنوز آلوده می شوند ولی آلودگی در درختان لیموترش بیشتر قابل مشاهده است.

درختانی که در اثرعواملی نظیر کم آبی، کمبود عناصر غذایی، سرمازدگی، آفات و بیماری ها، نامساعد بودن شرایط فیزیکی خاک و عدم مراقبت های صحیح ضعیف شده باشند، مقاومت کم تری در برابر بیماری دارند.

علائم بیماری آنتراکنوز مرکبات:

بیماری گیاهی آنتراکنوز مرکبات به گل، برگ های جوان، سرشاخه و میوه های مرکبات حمله می کند. علائم بیماری به صورت زرد و خشک شدن برگ های انتهایی و ریزش اکثر یا تمامی آن ها بروز پیدا می کند. بروز شیارهای کوچک با عمق کم و گاه پیوستن آنها به هم، مانع حرکت مواد غذایی درون گیاه شده و در صورت شدت آلودگی موجب خشکیدگی سرشاخه ها میشود. به همین علت به این بیماری خشکیدگی سرشاخه (winter tip) نیز گفته می شود.

روی برگ لکه های بافت مرده با حاشیه واضح به رنگ خاکستری یا قهوه ای به وجود می آید که به تدریج توسعه یافته و در نهایت موجب خشک شدن و ریزش برگ ها می شود. برگ های جوان تر روی سرشاخه ها نسبت به برگهای مسن حساس تر هستند.

میوه های جوانی که مورد حمله بیماری قرار گرفته اند، می ریزند. روی میوه هایی که دیرتر مبتلا می شوند، زخم های چوب پنبه ایشکل به رنگ خاکستری متمایل به نقره ای پدیدار می شود. این لکه ها ممکن است با جوش های ناشی از بیماری گیاهی شانکرباکتریایی مرکبات اشتباه شود. اگر لکه های پوست میوه به عمق پیشروی کنند، میوه به پوسیدگی نرم مبتلا شده و پوست بخش آلوده به رنگ قهوه ای متمایل به خاکستری در می آید.

لکه های ایجاد شده در شانکر باکتریایی معمولاً هاله زرد رنگ دارند ولی زخمهای حاصل از بیماری گیاهی آنتراکنوز این هاله را ندارند. به علاوه روی زخمهای بیماری آنتراکنوز معمولاً نقاط ریز سیاه رنگی دیده می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آنتراکنوز مرکبات:

عامل بیماری گیاهی آنتراکنوز مرکبات قارچ Colletotvichum gloeosporioides می باشد.

قارچ عامل بیماری در برگ ها و سرشاخه ها زمستان گذرانی می کند. اسپورهای قارچ با قطرات باران همراه با باد انتشار پیدا می کنند. برگ ها و میوه های جوانی که قطرشان کمتر از 2 سانتی متر هستند مورد حمله بیماری قرار می گیرد. بارندگی و شبنم در انتشار بیماری نقش مهمی دارد. برای وقوع عفونت به حداقلی از دوره بارانی و رطوبت اندام های درخت نیاز است.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری آنتراکنوز مرکبات:

- تقویت درختان مرکبات و جلوگیری ازضعف آن ها بوسیله شخم زدن زمین باغ در پاییز، دادن کودهای شیمیایی حاوی نیتروژن، پتاسیم و کودهای دامی به میزان کافی به خاک، آبیاری کافی و به موقع باغ، دفع آفات و علف های هرز، هرس شاخه های خشکیده درخت و انهدام آن ها در جلوگیری از پیدایش بیماری و کاهش خسارات موثرند.

- حفاظت گیاه در برابر صدمات مکانیکی

- نگه نداشتن زیاد میوه در انبار در دمای زیر 10 درجه سانتی گراد نیز از بروز بیماری در شرایط انبار داری جلوگیری می کند.

- سم پاشی درختان با بردوفیکس به شرح زیر :

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 درهزاربعد از برداشت محصول و قبل از شروع باران های پاییزی
  • سم پاشی با بردفیکس 10 در هزار پس از هرس درزمستان
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها و هنگام تشکیل میوه