بلایت برگی فوموپسیس توت فرنگی

Strawberry phomopsis leaf blight

بیماری گیاهی بلایت برگی فوموپسیس باعث از بین بردن اندام های هوایی توت فرنگی در بسیاری از نقاط زیر کشت این محصول می شود. به طور معمول بیشترین میزان خسارت روی بافت سبز بوته ها قابل مشاهده است.

علائم بیماری بلایت برگی فوموپسیس توت فرنگی:

نشانه های عمومی بیماری گیاهی بلایت برگی فوموپسیس توت فرنگی شامل نقاط مدور، بنفش و قرمز روی برگ ها می باشد. مرکز لکه های ایجاد شده روی برگ قهوه ای تیره بوده و توسط هاله گسترده بنفش، قرمز و یا زرد احاطه شده است. به طور معمول لکه هایی که در طول رگبرگ اصلی گسترش می یابند حالت "V" شکل دارند، که قسمت پهن آن به طرف لبه برگ می باشد. علائم بیماری روی ساقه های توت فرنگی شامل زخم های طولی، تیره و بافت سوخته می باشد. علائم بیماری روی میوه ها، شامل پوسیدگی نرم، زخم های قهوه ای روشن و بافت سوخته می باشد که به ندرت مشاهده می شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی بلایت برگی فوموپسیس توت فرنگی:

عامل بیماری گیاهی بلایت برگی فوموپسیس توت فرنگی، قارچ Phomopsis obscurans می باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 26 الی 32 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. جابجایی عامل بیماری از طریق آبیاری پاششی صورت می گیرد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی بافت های آلوده صورت می گیرد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری بلایت برگی فوموپسیس توت فرنگی:

  • جمع آوری برگ های آلوده بعد از برداشت
  • ایجاد زهکش و تهویه مناسب
  • استفاده از نشاهای عاری از بیماری
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با بردوفیکس 10 در هزار

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار قبل از گلدهی

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها