زنگ برگ توت

 (Mullberry leaf rust)

بیماری گیاهی زنگ برگ توت به صورت میزبان اختصاصی عمل کرده و تنها باعث آسیب به این درخت می شود. این بیماری در مناطق بارانی و روی برگ های قدیمی گسترش بیشتری دارد.

علائم بیماری زنگ برگ توت:

علائم ابتدایی بیماری گیاهی زنگ برگ توت روی برگ شامل زخم های ریز، قهوه ای، بیضی یا مدور می باشد. این زخم ها به صورت پراکنده و در اندازه تقریبی نیم میلی متر می باشند. در ادامه روند بیماری، برگ ها قبل از رشد کامل زرد و خشک شده و سپس از حالت طبیعی خارج می شوند. این بیماری خسارت مستقیمی بر روی بافت های دیگر درخت ندارد ولی باعث کاهش توانایی درخت در برابر تنش های محیطی و تولید میوه می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی زنگ برگ توت:

عامل بیماری گیاهی زنگ برگ توت، قارچ Cerotelium ficiمی باشد. باد و باران نقش زیادی در جابجایی عامل بیماری دارد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 22 الی 26 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. کاهش رطوبت و افزایش تهویه تاثیر فراوانی در جلوگیری از تکمیل چرخه بیماری زایی دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری زنگ برگ توت:

  • هرس به موقع درختان
  • کاشت ارقام دارای مقاومت نسبی
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام تشکیل میوه