انبانک آلو

Plum pockets

بیماری گیاهی انبانک آلو با نام خیارک آلو نیز نامیده می شود. این بیماری بیشتر به میوه و گاه به برگ و شاخه درختان حمله می کند.

علائم بیماری انبانک آلو:

نشانه های بیماری گیاهی انبانک آلو روی میوه شایع تر و بارزتر از علائم روی برگ و سرشاخه هاست. میوه های آلوده بدشکل و درازمی شوند به گونه ای که گاه طول میوه تا 10 برابر طول میوه طبیعی و سالم می رسد. داخل میوه های آلوده به شدت خالی مانده، هسته در آنها تشکیل نمی شود. در برخی موارد نیزهسته تشکیل شده ولی درون آن از نوعی بافت اسفنجی پر می شود.

در بیشتر موارد داخل میوه های آلوده خالی و پوسته خارجی آن ها نازک، سخت و سیاه است. میوه های آلوده به تدریج می ریزند.

برگ ها و سرشاخه های مبتلا به این بیماری مانند بیماری پیچیدگی برگ هلو، پیچیدگی پیدا می کنند. نشانه های بیماری روی اندام های آلوده حدود 6 تا 8 هفته پس از شکفتن جوانه های درخت آشکار می شوند.

عامل بیماری ، نحوه انتشار و چرخه زیستی انبانک آلو:

عامل بیماری گیاهی انبانک آلو قارچTaphrina pruni می باشد.

دوره این بیماری به چرخه زندگی بیماری پیچیدگی برگ هلو بسیار شبیه است.

زمستان گذرانی عامل بیماری روی فلس جوانه ها، شاخه ها و سرشاخه های آلوده به سربرده و در بهار با بارش باران شسته شده و روی جوانه های برگ قرار می گیرد. این قارچ با فراهم شدن محیط مساعد جوانه زده و آلودگی شروع می شود.

در اوایل نمو جوانه ها چنانچه هوا سرد و مرطوب باشد، بیماری توسعه بیشتری پیدا می کند.

ریسه های قارچ به سرعت همراه با رشد میوه به روش خاصی تکثیرشده و موجب پیدایش پر رشدی شدید و در نتیجه پفکی و بادکنکی شدن میوه می گردد.

همزمان با تشکیل انبانک و تبدیل میوه ها به کیسه های خالی کوچک، اندام های رویشی قارچ به شکل لایه ای سطحی و مخملی به رنگ خاکستری روی میوه های آلوده دیده می شوند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری انبانک آلو:

  • انتخاب پایه و پیوندک سالم و ارقام مقاوم
  • جمع آوری و انهدام شاخ و برگ های آلوده
  • سم پاشی های چهارگانه دوره ای با بردوفیکس :

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز

- سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از تورم جوانه ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

- سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بلافاصله بعد از تشکیل میوه

در صورت وجودآلودگی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری، سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار 15 تا 20 روز بعد، در دو نوبت تکرار شود.