بیماریهای گوجه فرنگی

- کپک خاکستری

- سفیدک داخلی