پوسیدگی بوکه ای گوجه فرنگی

Tomato Buckeye Rot

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی بوکه ای یا پوسیدگی فیتوفتورایی گوجه فرنگی، روی گیاهان مختلفی از جمله سیب زمینی، تنباکو، پیاز، کدو، فلفل سبز، هندوانه، شلغم، کتان و گیاهان دیگر اثرگذار است.

علائم بیماری پوسیدگی بوکه ای گوجه فرنگی:

بارزترین نشانه‌ بیماری گیاهی پوسیدگی بوکه ای گوجه فرنگی روی میوه‌های سبز یا در حال رسیدن دیده می‌شود. علائم آلودگی غالباً روی میوه‌های پایینی بوته قابل مشاهده هستند. این لکه‌ها دایره‌ای شکل، کمی برآمده، دارای مرکزی قهوه‌ای، خاکستری یا زیتونی هستند، که از این نظر با بیماری بادزدگی گوجه فرنگی متفاوت است. در مواقعی که میوه با سطح خاک در تماس باشد، توده سفید قارچ روی این نواحی تشکیل می‌شود. مرگ ناگهانی گیاهچه و شانکر ساقه از نشانه‌های دیگر پوسیدگی بوکه ای گوجه فرنگی می‌باشد. علائم ابتدایی آلودگی روی ریشه و طوقه، به شکل زخم های قهوه‌ای، خرمایی و آبدار بوده که باعث پوسیدگی نرم و مرگ گیاهچه می‌شود. برگ‌های آلوده نیز پژمرده و زرد رنگ می‌شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی بوکه ای گوجه فرنگی:

عامل قارچی بیماری گیاهی پوسیدگی بوکه ای گوجه فرنگی، قارچ Phytophthora Nicotianae است. این بیماری در مراحل ابتدایی رشد گیاهچه، روی ریشه و طوقه و در مراحل بعدی رشد، روی میوه تاثیرگذار است. رطوبت و آب و هوای گرم با بازه دمایی 24 تاالی 30 درجه سانتی‌گراد عامل بیماری‌ را گسترش می‌دهد. این بیماری توانایی ماندگاری طولانی مدت در خاک (تا شش سال) و بقایای گیاهی به‌جای مانده از کشت قبل را دارد. عوامل تکثیری قارچ توسط آب و ادوات کشاورزی جابجا می شوند.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی بوکه ای گوجه فرنگی:

  • افزایش فاصله بین ردیف‌ها و بوته‌ها
  • آویز کردن بوته‌ها و افزایش تهویه
  • تناوب زراعی طولانی مدت با گیاهان غیرمیزبان
  • جمع آوری و انهدام بقایای گیاهی پس از برداشت محصول
  • استفاده از پوشش‌های پلاستیکی یا کاغذی بر روی سطح خاک
  • کاهش استفاده از کودهای ازته و افزایش مصرف فسفر و پتاسیم
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک با بردوفیکس 10 در هزار قبل از کاشت

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام جوانه زنی و بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ‌ها

- تکرار سمپاشی با فواصل دو هفته یک بار با بردوفیکس 5 در هزار