کپک خاکستری گوجه فرنگی

Tomato Gray Mold

عامل قارچی بیماری گیاهی کپک خاکستری روی گیاهان متفاوتی از جمله گوجه فرنگی، توت فرنگی، انگور و فلفل خسارتزا است. میزان اثرگذاری این بیماری در گلخانه بیشتر است.

علائم بیماری کپک خاکستری گوجه فرنگی:

 روی تمام بخش‌های هوایی گیاه شامل ساقه، برگ، گل‌ها و میوه بافت‌های خاکستری رنگی ایجاد می‌شود. آلودگی ساقه و برگ‌ها از بخش‌های نزدیک به سطح خاک و طوقه آغاز می شود. این بیماری باعث ایجاد شانکر و کپکی خاکستری یا کرم رنگ روی ساقه می‌شود. آلودگی اولیه ساقه باعث پژمردگی گیاهچه‌ها می‌شود. علائم بیماری روی میوه به شکل لکه‌های آبسوخته به رنگ خاکستری یا قهوه‌ای دیده می‌شود. اغلب این لکه ها در مجاورت گل گاه گوجه فرنگی ظاهر می شوند. بخش‌های آلوده تا حدودی نرم هستند و روی این بافت‌ها پوشش کرکی خاکستری رنگ تشکیل می‌شود. لکه‌های ابتدایی این قارچ بر روی برگ‌ها، کرکی و قهوه‌ای رنگ هستند. با گسترش بیماری روی برگ ها، لکه‌های بافت مرده، دایره‌ای شکل و به رنگ قهوه‌ای روشن یا بژ درمی‌آیند. این لکه‌ها به آهستگی به سمت نوک برگ گسترش می‌یابد و به تدریج تیره تر می‌شوند. علائم بیماری روی ساقه  به شکل شانکر و همراه با کپکی خاکستری یا کرم دیده می‌شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی کپک خاکستری گوجه فرنگی:

عامل بیماری گیاهی کپک خاکستری گوجه فرنگی قارچ Botrytis Cinerea است. عامل بیماری در طول تمام فصل رشد به گیاه حمله می‌کند. این بیماری برای گسترش نیاز به دمای 17 الی 23 درجه سانتی‌گراد دارد. مهمترین عامل گسترش آلودگی وجود رطوبت است، اما باد نیز در انتقال بیماری موثر است. وجود زخم، شکستگی و یا بافت مردگی نقش مهمی در ورود عامل بیماری‌زا به گیاه دارد، که  بعد از برداشت نیز ممکن است مشکل‌ساز باشد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری کپک خاکستری گوجه فرنگی:

  • استفاده از آبیاری قطره‌ای
  • کاهش رطوبت و فراهم کردن تهویه‌ مناسب
  • جلوگیری از بروز هر گونه صدمه فیزیکی به میوه‌ها
  • استفاده بیشتر از کودهای دارای کلسیم
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک با بردوفیکس 10 در هزار قبل از کاشت

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام جوانه زنی و بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ‌ها

- تکرار سمپاشی با فواصل دو هفته یک بار با بردوفیکس 5 در هزار