شانکر باکتریایی گوجه فرنگی

Tomato Bacterial Canker

بیماری گیاهی شانکر باکتریای گوجه فرنگی می‌تواند در تمام مناطق تحت کشت این محصول خسارت وارد کند.

علائم بیماری شانکر باکتریایی گوجه فرنگی:

نفوذ عامل بیماری گیاهی شانکر باکتریای گوجه فرنگی، به بافت آوندی بوته‌ها باعث پژمردگی، پیچیدگی و در نهایت خشک شدن برگ‌ها می‌شود. علائم ثانویه آلودگی برگ ها به صورت لکه های کوچک، تیره، برگ سوخته، همراه با هاله‌ ی زرد رنگ در لبه برگ‌ها دیده می‌شود. این بیماری باعث تیره‌ شدن مغز ساقه و ترک خوردگی آن به خصوص در ناحیه اتصال به دمبرگ می‌شود. در آب و هوای مرطوب، تراوشات باکتریایی نیز از شکاف‌ها خارج می‌شود. با برش عرضی از ساقه، لایه های داخلی تیره و لزج، ولی لایه‌های سطحی سالم به نظر می‌آیند. با گسترش بیماری، مغز ساقه‌های آلوده به تدریج حالت تو خالی به خود می‌گیرند. آلودگی بافت سبز گیاه قبل از رسیدن محصول، باعث تشکیل میوه‌های سبز و نارس می‌شود. لکه‌های روی میوه‌ها سطحی و پراکنده هستند. لکه‌های زرد یا سفید، در مرکز قهوه‌ای و هاله‌ رنگ پریده‌ای به دور خود دارند که به  لکه‌های "چشم پرنده‌ای" معروف هستند. با آلودگی گیاه در مراحل پایانی رشد، ممکن است به محصول خسارت وارد نشود، ولی باعث تولید بذر آلوده شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی شانکر باکتریایی گوجه فرنگی:

عامل بیماری گیاهی شانکر باکتریای گوجه فرنگی، باکتریClavibacter Michiganense  است. بهترین شرایط برای گسترش این باکتری رطوبت بالا و بازه دمایی 23 تا 28 درجه سانتی‌گراد است. عامل باکتریایی قابلیت ماندگاری روی بذور و بقایای گیاهی داخل خاک را دارد. صدمه‌های مکانیکی از قبیل آسیب‌های ناشی از جابجایی گیاهان، قلمه زدن و نشاکاری بهترین شرایط را برای ورود باکتری به گیاه فراهم می‌کنند.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری شانکر باکتریایی گوجه فرنگی:

  • به کار بردن بذور و نشاهای عاری از بیماری
  • جمع آوری و انهدام بوته‌های آلوده
  • تناوب زراعی با گیاهان غیرمیزبان
  • جلوگیری از وارد شدن آسیب مکانیکی به نشاها
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک با بردوفیکس 10 در هزار قبل از کاشت

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام جوانه زنی و بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ‌ها

- تکرار سمپاشی با فواصل دو هفته یک بار با بردوفیکس 5 در هزار