کپک برگی گوجه فرنگی

Tomato Leaf Mold

معمولاً میزبان اصلی این قارچ، بوته‌های گوجه فرنگی کشت شده در گلخانه هستند. کپک برگی گوجه فرنگی غالباً باعث آلودگی بافت‌های سبز گیاه (برگ، ساقه و شاخه) می‌شود.

علائم بیماری کپک برگی گوجه فرنگی:

به طور کلی علائم بیماری گیاهی کپک برگی گوجه فرنگی روی برگ‌ها و ساقه بارزتر هستند و ندرتاً نشانه ای از بیماری روی میوه مشاهده می‌شود. علائم بیماری در دو سمت برگ دیده می‌شود. شدت علائم روی برگ های پایینی بوته بیشتر است. علائم ابتدایی روی سطح برگ، به شکل نقاط کم رنگ  و زرد با خطوط مرزی مشخص دیده می‌شوند. قسمت مرکزی این لکه‌ها تیره تر و حالتی بافت سوخته دارند. زیر برگ‌های آلوده نیز لکه‌هایی به رنگ سبز زیتونی، ارغوانی و بنفش تشکیل می‌شود. با گسترش بیماری به تدریج برگ‌های آلوده، به رنگ زرد و قهوه‌ای در می‌آیند و در نهایت پژمرده، پیچیده و خشک می‌شوند. در صورت آلودگی گل‌ها، امکان میوه دهی گیاه از بین می‌رود. علائم آلودگی روی میوه‌ها که  ندرتاً دیده می‌شوند، نزدیک به ناحیه گل‌گاه و به صورت نقاط سیاه شکل می‌گیرند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی کپک برگی گوجه فرنگی:

عامل بیماری گیاهی کپک برگی گوجه فرنگی، قارچ (Cladosporium fulvum(Passalora fulva) ) است. فعالیت این قارچ در آب و هوای خنک و بسیار مرطوب به خصوص در گلخانه‌ها بیشتر است. مناسب ترین دما برای فعالیت عامل بیماری بازه دمایی 22 الی 26 درجه سانتی‌گراد است. عامل بیماری به مدت یک سال در بقایای به جای مانده گیاه و در داخل خاک زمستان گذرانی می‌کند. جابجایی قارچ توسط باد، آب و ادوات کشاورزی صورت می‌گیرد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری کپک برگی گوجه فرنگی:

  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • افزایش فاصله بین بوته‌ها و ردیف‌ها
  • اجتناب از آبیاری بارانی
  • کاهش استفاده از کودهای نیتروژنی
  • حذف بقایای به جای مانده از کشت قبل و سوزاندن آن ها
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک با بردوفیکس 10 در هزار قبل از کاشت

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام جوانه زنی و بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ‌ها

- تکرار سم پاشی با فواصل دو هفته یک بار با بردوفیکس 5 در هزار