سفیدک پودری گوجه فرنگی

Tomato Powdery Mildew

دامنه میزبانی بیماری گیاهی سفیدک پودری بسیار وسیع است و به گیاهان متفاوتی همچون بادمجان، فلفل، سیر، پیاز، کتان، خیار، توت فرنگی، هندوانه، سیب زمینی و حتی علف‌های هرزی مثل شیر تیغک، سلمک و گزنه نیز حمله می کند.

علائم بیماری سفیدک پودری گوجه فرنگی:

نشانه‌های بیماری گیاهی سفیدک پودری گوجه فرنگی در ابتدا به شکل رنگ پریدگی‌های دایره‌ای، کوچک و حدود نیم سانتی‌متر می باشد که به مرور زاویه دار شده و لکه های آفتاب‌سوخته ایجاد می‌کند. بارزترین علامت بیماری به صورت پیدایش بافت‌های سفید یا خاکستری روی بخش‌های آلوده و غالباً سطح رویی پهنک برگ می باشد. در صورت وجود رطوبت، بیماری در دو سمت برگ گسترش می یابد و باعث پیچیده شدن و خشک شدن برگ‌های آلوده می‌شود. بیماری روی بخش‌های دیگر بوته تاثیر مستقیمی نمی‌گذارد، ولی با از بین رفتن بافت سبز گیاه، کمیت و کیفیت محصول نیز کاهش می‌یابد. گاهی اوقات آفتاب سوختگی روی بخش‌های آلوده نیز افزایش می یابد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سفیدک پودری گوجه فرنگی:

عامل بیماری گیاهی سفیدک سطحی گوجه فرنگی، قارچ Leveillula Taurica است. باد نقش زیادی در جابجایی عامل بیماری دارد. زمستان‌گذرانی این قارچ روی بقایای گیاهی، سطح خاک یا میزبان‌های دیگر صورت می پذیرد. این بیماری پهنک برگ و در بعضی مواقع دمبرگ یا ساقه را نیز فرامی‌گیرد. ازبین رفتن برگ‌ها و ضعف عمومی گیاه، شرایط مطلوبی را برای نفوذ عوامل بیماری‌زای ثانویه فراهم می‌کند.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک پودری گوجه فرنگی:

  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • در صورت امکان جداسازی برگ‌های آلوده در مراحل ابتدایی آلودگی
  • تناوب زراعی با گیاهان غیرمیزبان
  • حذف برگ‌های پایینی بوته برای ممانعت یا کاهش آلودگی
  • استفاده از آبیاری قطره‌ای
  • شخم بسیار عمیق بعد از برداشت محصول
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک با بردوفیکس 10 در هزار قبل از کاشت

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام جوانه زنی و بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ‌ها

- تکرار سمپاشی با فواصل دو هفته یک بار با بردوفیکس 5 در هزار