فصل اول : سیب زمینی و زنجرک سیب زمینی - Page 02

گزارش ایالت آیووا

آسیب زنجرک منجر به شرایط بیمارگونه و نکروز برگ می شود. زنجرک در تمام مراحل پورگی خود سمی را وارد برگ می کند. شفیره های سن پورگی سوم، چهارم و پنجم، بیشترین آسیب را وارد می کنند. این آسیب بافت مردگی را هاپربرن می خوانیم. شرایط آب و هوایی و خاک در هاپربرن هیچگونه تاثیری ندارند. هرچند شرایط آب و هوایی می تواند در دگردیسی شفیره ها تاثیر داشته باشد. سیب زمینی های کاشت زود هنگام بیشتر در معرض سوختگی قرار دارند.

اما در نهایت کاشت دیرهنگام نیز همینقدر آسیب می بیند. چون همان گونه که نسل اول، کاشت زودهنگام را مورد هجوم خود قرار داد، نسل دوم هنگام شکل گیری غده ها به عرصه می رسد. در ایالت آیووا با دو نسل زنجرک روبرو هستیم، مگر در تابستان های خنک که سرمای یخبندان درپی دارد با یک نسل روبرو هستیم و نسل دوم رشد جزیی دارد.

مراحل هاپربرن

نخستین نشانه های هاپربرن یا سوختگی نوک برگ ها به شکل مثلث ظاهر می شود، که بتدریج تا رگبرگ ادامه پیدا می کند تا اینکه تمامی حاشیه برگ قهوه ای شده و بطرف بالا پیچیده می شود. سوختگی مرتبا پهن تر شده تا اینکه تنها یک نوار باریک سبز در کنار رگبرگ باقی می ماند. و بالاخره آن قسمت هم سوخته و قهوه ای رنگ می شود .

گزارش دپارتمان کشاورزی ایالات متحده

زنجرک های بالغ مانند دیگر حشرات مکنده، با فروکردن نوک باریک خود بدرون اپیدرم برگ ها، شیره گیاهان را می مکند. گیاه آب خود را به میزان قابل ملاحظه ای از دست می دهد و برگ ها زرد می شوند. وقتی تعداد زنجرک ها زیاد باشد، گیاه بزودی پژمرده و پلاسیده می شود. نخستین نشانه های سوختگی برگ، با زرد شدن نوک و حاشیه برگ شروع می شود و هنگامی که بیماری پیشرفت می کند، نوک برگ به رنگ قهوه ای درآمده، بطرف بالا پیچیده می شود و سپس برگ می میرد. پیچیدگی برگ تا رگبرگ ادامه می یابد و به آهستگی تا مرکز برگ پیش می رود و انتهای برگ سبز باقی می ماند،

در حالیکه گیاه تقریبا مرده است. در خلال هوای گرم و خشک، سوختگی بسرعت منتشر می شود و غده های اولیه، در مدت یک هفته ممکن است بکلی از میان بروند. بنابر تحقیقات انجام شده، معلوم شده است که اگر حتی یک یا دو زنجرک بر روی گیاه سالمی قرار گرفته باشند و محفظه اطراف آن با قفس احاطه شده باشد، قادر به نابودی کل گیاه می باشند .

در سال هایی که هجوم زنجرک زیاد و در نتیجه سوختگی بسیار گسترده باشد، میزان ضربه وارده به محصول سیب زمینی از هر بیماری و حشره دیگری بیشتر خواهد بود. از اینروی شناخت اقدامات مقتضی برای کنترل اوضاع در صورت بروز چنین شرایطی برای کشاورزان حیاتی می باشد . مشاهدات در ویسکانزین مبین آن است که هرگاه زنجرک ها وجود دارند، هاپربرن هم مشاهده می شود و زمانی که هیچ خبری از زنجرک ها نیست، اثری هم از سوختگی دیده نمی شود .

گزارش ایالت کنتیکت

در ماه های ژوئیه، اوت و سپتامبر نوک برگ ها زرد شده و به قهوه ای می گراید.