فصل سوم : کنترل زنجرک سیب زمینی بعنوان آفت دیگر محصولات با ترکیب بردو

کنترل زنجرک سیب زمینی بعنوان آفت رازک

گزارش ایستگاه آزمایش های کشاورزی ایالتی ژنوا نیویورک

در مورد آسیب زنجرک ها، در سال 1938 در یک مزرعه ی رازک ، قسمتی از رازک ها با ترکیب بردو اسپری شده اند. در قسمت اسپری شده هیچ بیماری یا آسیب حشره بوجود نیامد. در حالی که برگ های بخش های اسپری نشده، با تغذیه ی زنجرک زرد شده و بخشا از بین رفته اند. برگ های رازک با اسپری بردو سالم باقی مانده اند و در تمام طول فصل سبز باقی ماندند. بعلاوه وزن میوه ی رازک، در بخش اسپری شده 52% بیشتر از بخش اسپری نشده بود. در فصول خشک سال، آسیب شدید زنجرک ها مانع از رسیده شدن میوه ی رازک می شود. ترکیب بردو توانسته است میزان آسیب برگ ها را از 89% و 95% به 2% و 4% برساند. تلاش برای کنترل زنجرک ها با دیگر مواد بی اثر بوده است.

برتری ترکیب بردو در کنترل زنجرک نسبت به دیگر مواد بکار رفته ثابت شده است. درطی چهار سال انجام اسپری ترکیب بردو، یعنی در سال های 1939 الی 1942 آسیب وارده به برگ ها به 1، 0، 1 ، و 2 درصد کاهش یافته است. (Magie, 1944)

کنترل زنجرک سیب زمینی بعنوان آفت حبوبات و بقولات

گزارش ایالت اوهایو

سال ها است که بردو به عنوان یک حشره کش بسیار مهم مورد استفاده قرار گرفته است. در سال 1922 بال، فنتون و هرتسل کشف کردند که بردو حشره کش زنجرک است. اما ایشان یافته های خود را دنبال نکردند و تنها نتیجه کار آنها ثبت بردو بعنوان دافع حشرات بود. حشره شناسان گمان می کردند، بردو یک حشره کش تماسی است، در حالیکه اینطور نبود .

در حین آزمایش ها و تحقیق مواد مختلف در کنترل زنجرک سیب زمینی روی سیب زمینی و حبوبات و بقولات ، مواد بسیاری مورد آزمایش قرار گرفتند. بعنوان نمونه گل پیرتروم که یک حشره کش تماسی است در عرض سه یا چهار ساعت حشرات را از بین می برد. اما پیرتروم بر تخم حشره تاثیری نداشت و بزودی با بیرون آمدن شفیره های جوان از تخم، با هجوم شدید زنجرک روبرو می شدیم. اما نتیجه اسپری بردو بسیار موفقیت آمیز و متفاوت بود. 24 ساعت پس از اسپری، زنجرک ها هنوز وجود داشتند. اما پس از سه یا چهار روز شفیره های جوان بیرون آمده از تخم بزودی می مردند. بنابراین بردو یک کنترل موثر در کشتن زنجرک ها بود. مساله دیگری که هنوز دلیل آن را نمی دانیم افزایش محصول با اسپری بردو است.

اینکه چرا بردو عامل محرکی برای رشد گیاه است هنوز برای ما روشن نیست. (Delong, 1929)

گزارش کالج کشاورزی و ایستگاه آزمایش های کشاورزی دانشگاه ایلی نوی

کنترل زنجرک سیب زمینی روی حبوبات و بقولات با اسپری بردو انجام می شود. (Compton, 1932)

گزارش کالج کشاورزی و ایستگاه آزمایش های کشاورزی دانشگاه اوربان ایلی نوی

اسپری بردو زنجرک سیب زمینی را روی بقولات و حبوبات کنترل می کند. (Shropshire and Compton, 1935)

کنترل زنجرک سیب زمینی بعنوان آفت لوبیا

دفتر حشره شناسی و قرنطینه گیاهی ایالات متحده - آزمایش ها در ایالت اوهایو

تحقیقات میدانی انجام شده در زمینه ی کنترل زنجرک سیب زمینی بعنوان آفت لوبیا، طی سال های 1926، 1927 و 1928 انجام شده است و مطالعات بعدی در سال های 1932و 1933 به اتمام رسیده است. روش تجربی در این آزمایش ها در سه فاز مختلف انجام شده است:

  • آزمایش های میدانی طراحی شده به منظور تعیین میزان سمیت نسبی مواد مختلف در شرایط طبیعی بر روی گیاهان لوبیا انجام شده است. کنترل و هدایت آزمایش ها و مشاهدات برای رسیدن به نتیجه ی قطعی صورت گرفته است.
  • آزمایش ها بر روی یک گیاه معین با مواد مختلف انجام شده است تا خواص آن مواد را در نابودی حشره و تخم آن ارزیابی کنیم.

این آزمایش ها در مزارع دانشگاه ایالتی اوهایو و انستیتوی ایالتی انجام شده است.