سولفات مس

علاوه بر خاصیت قارچ کشی مس ،دانشمندان و محققان موفق به کشف اثر ضد باکتریایی و ضد ویروسی سطوح مسی شده اند. یون مس آزاد شده از این سطوح، در عرض چند ساعت کلیه باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها را نابود می کند. هیچ میکروارگانیسمی یافته نشده است که بتواند در برابر توانایی یون مس زنده بماند. در آلیاژ های برنج و برنز، درصد میزان مس موجود باید بیش از 55 درصد باشدتا مس اثر موثری داشته باشد.

خمیر بردو

برای کنترل بیماری هایی مانند پوسیدگی های طوقه و ریشه گیاهان، انواع شانکرها و بلایت ها، سرطان ها و گال های طوقه و ریشه، محلول پاشی ها به تنهایی کافی نبوده و لازم است بافت آلوده با ابزار تیزی تراشیده شده و بافت سالم گیاه با خمیر بردو ضدعفونی گردد. این کار برای ضدعفونی محل هرس گیاهان نیز باید انجام شود. به این منظوریک بسته چهارکیلویی ترکیب بردو را برداشته، 2 کیلوگرم سولفات مس را در8 لیتر آب و 2 کیلوگرم هیدروکسید کلسیم را در 4 لیتر آب جداگانه بصورت دوغاب درآورده ومحلول سولفات مس را به آرامی ضمن بهم زدن روی دوغاب هیدروکسید کلسیم ریخته و خوب هم می زنیم تا خمیر بردو بدست آید.

  • 1
  • 2