سوالات متداول شانکر پوستی گردو

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

در ایران، عامل این بیماری باکتری Brenneria nigrifluens تشخیص داده شده است

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

گردو

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

پوست تنه وشاخه های اصلی

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

نشانه های بیماری در ابتدا به صورت لکه هایی بدون شکل هندسی، به رنگ قهوه ای تیره در پوست تنه و شاخه های اصلی بروز پیدا می کند.به مرورعلائم در سطح پوست نیز نمایان می شوند

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

عامل بیماری در شانکرها و بافت های عفونی درختان زمستان گذرانی کرده و همراه شیرابه از محل شانکرها خارج می شود

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

شانکرها در تابستان وسیع ؛و پیشروی بیماری به ویژه اگر هوا مرطوب یا بارانی باشد، سریع است. در پاییزو زمستان رشد شانکرها متوقف می شود

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

 • اجتناب از آبیاری نامنظم
 • تقویت گیاه و کوددهی دوره ای به خصوص کودهای دارای فسفر، ازت و پتاس
 • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی های چهارگانه دوره ای با بردوفیکس

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

 • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از برداشت محصول
 • سم پاشی با بردوفیکس 10 درهزار قبل از تورم جوانه ها
 • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش شاتون ها
 • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از تشکیل میوه
 • برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به گیاه، بعد ازهر طوفان، تگرگ یا هرعامل دیگری که موجب آسیب دیدن گیاه شود، کل گیاه را باید با بردوفیکس 5 در هزار محلول پاشی کرد.

درصورت وجود آلودگی اقدامات زیرعلاوه بر محلول پاشی های دوره ای ضروری است :

 • تکرارسم پاشیها، بعد از تشکیل میوه، در سه نوبت به فواصل 15 روزه
 • تراشیدن دقیق شانکرهای موجود روی شاخه ها و تنه های درختان آلوده و پانسمان بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده
 • هرس شاخه های آلوده، 10 تا 15 سانتی متر پایین تر از بافت آلوده و سوزاندن آنها ودرصورت قطور بودن محل هرس، ضدعفونی محل با بردوفیکس رقیق نشده یا خمیر بردو

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company