منابع

- ایرج افشار. اهم متون کشاورزی به زبان فارسی. مجله گذشته و آینده فرهنگ و ادب ایران/16-17. ص 105- 126

- مقاله اهمیت سیستم های سنتی کشاورزی. فائو.              

Food and Agriculture Organization FAO

-Global recognition for traditional farming systems in China, Iran and South Korea

- مقاله. ثبت یازده قنات ایرانی در میراث جهانی یونسکو

-Persian Gardens on World Heritage List

- مجیدی ساینا. کبوترخانه های ایرانی رازهای ناشناخته. بازنویسی و ویرایش. مسعودی مصطفی. پژوهشگاه سرزمین های ایرانی و فلات بزرگ ایران

- یادواره حاسب کرجی. چهارمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران. 1397

- اردلان و بختیار، لاله. 1380. حس وحدت. ت: حمید شاهرخ. تهران: نشر خاک

- بانی مسعود، امیر. 1383. تاریخ معماری غرب. از عهد باستان تا مکتب شیکاگو. اصفهان. نشر خاک  

- پیرنیا، محمدکریم. 1373. باغ های ایرانی. مجله آبادی        

- فلامکی، محمد منصور. 1389. باغ ایرانی(عکس رخ باغ) در گستره معماری. تهران. نشر فضا

- مدقالچی لیلا. انصاری مجتبی. بمانیان محمدرضا. روح مکان در باغ ایرانی. مجله باغ نظر. شماره 28/ سال یازدهم/ بهار1393/ 38-25

- بهروز نوروز زاده چگینی - مولف یواقیت کیست؟

- Farming Got Hip In Iran Some 12000 Years Ago, Ancient Seeds Reveal

- Emergence of agriculture in the foothills of the Zagros Mountains of Iran

کنراد نیکلاس. ریل سیمونه. زیدی محسن. ریسرچ گیت و مرکز ملی داده های زیست فناوری ایالات متحده آمریکا

نسخه تازه ای از ورزنامه. موسسه پژوهشی میراث مکتوب. صادقی. علی اشرف. فرهنگستان زبان و ادب فارسی

- مقدمه آثار و احیاء. به کوشش ایرج افشار و منوچهر ستوده. زیر نظر مهدی محقق. انتشارات دانشگاه مک گیل و دانشگاه تهران.1364

- چغاگلان. خاستگاه اهلی شدن دانه های گیاهی در پایان عصر یخبندان. ایرنا. کد خبر: 81178574

- مقدمه آثار و احیاء. به کوشش ایرج افشار و منوچهر ستوده. زیر نظر مهدی محقق. انتشارات دانشگاه مک گیل و دانشگاه تهران. 1364

- مجله مطالعات تاریخ فرهنگی.پژوهش نامه انجمن ایرانی تاریخ. .سال سوم. شماره دوازدهم، تابستان 1391. ورود سیب زمینی به ایران تحولی اساسی در کشاورزی سنتی دوره قاجاریه. صفحات 155-131. مهدی وزین افضل و ذبیح اله اعظمی ساردویی.دانشگاه جیرفت کرمان

کتاب شناسی

تاریخ تحولات علوم کشاورزی ایران ( از دوره باستان تا عصر حاضر)

سیر تاریخ کشاورزی ایران

مجموعه علم ایرانی(چهار مجلد)

سبدی پر میوه، انبانی پر دانه و طبقی پر صیفی

آغوشی پر ریحان، دامنی پرگل

ایرانویچ

بندهش

ورزنامه

الابنیه عن حقایق الادویه

استخراج آب های پنهانی

قابوس نامه

نزهت نامه علایی

یواقیت العلوم و دراری النجوم

عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات طوسی

جامع العلوم

فرخ نامه

عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات قزوینی

نوادر التبادر لتحفه البهادر

آثار و احیاء

نزهت القلوب

نفائس الفنون فی عرائس العیون

دانشنامه جهان

معرفت فلاحت (دوازده باب کشاورزی)

رساله در علم فلاحت و دیگر اسرار حکمت

مراه القاسان

مفاتیح الارزاق یا کلید گنجهای گهر

در قواعد پیوند و اعمال آن بطریق اهل فرنگ

تاریخ پیدا شدن سیب زمینی

- Agriculture in Qajar Iran

اثر ویلم فلور، اهل هلند و متخصص در رشته اقتصاد توسعه و جامعه شناسی غیر غربی - چاپ امریکا- واشنگتن دی.سی