بلایت باکتریایی معمولی لوبیا

Bean common bacterial blight

بیماری گیاهی بلایت باکتریای معمولی در اکثر مناطق کشت لوبیا که دارای رطوبت فراوانی است رایج است. عامل این بیماری باعث آسیب به تمامی حبوبات می شود.

علائم بیماری بلایت باکتریایی معمولی لوبیا:

علائم بیماری در ابتدا روی برگ، به شکل لکه های آبسوخته ظاهر شده که به تدریج چروکیده و بزرگ می شوند. با گسترش بیماری گیاهی بلایت باکتریای معمولی لوبیا این لکه ها بافت مرده شده و هاله ای زرد رنگ اطراف آن را احاطه می نماید. برگ های آلوده ظاهری سوخته به خود گرفته و روی ساقه متصل باقی می مانند. نشانه های بیماری روی غلاف به شکل لکه های گرد، فرورفته و قهوه ای رنگ هستند. با توسعه بیماری روی بوته، بذرهای داخل غلاف نیز به رنگ زرد تا قهوه ای در آمده و به مرور چروکیده شده و قدرت جوانه زنی خود را از دست می دهند. به صورت کلی این بیماری باعث کاهش عملکرد و از بین رفتن کیفیت بذور می گردد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی بلایت باکتریایی معمولی لوبیا:

باکتری Xanthomonas campestris pv. phaseoli عامل بیماری گیاهی بلایت باکتریای معمولی لوبیا می باشد. استفاده از بذور آلوده و کاشت در مزارعی که سابقه آلودگی داشته اند دو عامل اصلی در آلودگی محصولات می باشد. زمستان گذرانی عامل بیماری در بقایای آلوده داخل خاک، علف های هرز و گیاهان دیگر صورت می پذیرد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 28 الی 32 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. این باکتری توسط باران، خاک و بقایای گیاهی، تماس برگ ها، انسان و حشرات انتشار می یابد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری بلایت باکتریایی معمولی لوبیا:

  • استفاده از بذور عاری از بیماری
  • تناوب دو ساله با محصولات غیر میزبان
  • حذف علف های هرز سطح مزرعه
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام باز شدن اولین برگ ها

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از گلدهی

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار بعد از گلدهی