پوسیدگی سیاه ریشه لوبیا

Bean black root rot

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی سیاه ریشه لوبیا توانایی ایجاد آلودگی روی طیف وسیعی از گیاهان مختلف از جمله لوبیا، هویج، پنبه، نخود، بادام زمینی، گوجه فرنگی و توتون را دارد. به طور کلی این بیماری در شرایط مرطوب، سرد، در خاک های قلیایی و خنثی و زمان استفاده از کودهای نیتروژنی تشدید می شود.

علائم بیماری پوسیدگی سیاه ریشه لوبیا:

علائم اولیه بیماری گیاهی پوسیدگی سیاه ریشه لوبیا، روی ریشه و بافت های اطراف طوقه شکل می گیرند. نشانه های ابتدایی به صورت زخم های باریک و بلند روی بافت های ریشه و جوانه های اولیه برگی در سطح خاک قابل مشاهده هستند. رنگ این زخم ها در ابتدا ارغوانی تا قرمز هستند ولی با گسترش بیماری به رنگ قهوه ای سوخته و سیاه درمی آیند. با گسترش بیشتر عامل بیماری رشد بوته متوقف شده و در ادامه برگ ها زرد شده و می ریزند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی سیاه ریشه لوبیا:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی سیاه ریشه لوبیا، قارچ Thielaviopsis basicola می باشد. شرایط آب و هوایی نیمه مرطوب و محدوده دمای 15 الی 20 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. عامل بیماری به وسیله خاک آلوده، بافت های آلوده باقی مانده از کشت قبل و آبیاری مازاد در مزارع انتقال می یابد. تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان (از جمله غلات) می تواند در جلوگیری از گسترش آلودگی موثر واقع شود. زمستان گذرانی عامل بیماری روی بقایای گیاهی داخل خاک صورت می گیرد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی سیاه ریشه لوبیا:

  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • حذف و سوزاندن گیاهان آلوده و علف های هرز
  • افزایش زه کش خاک
  • کاهش استفاده از کودهای نیتروژنی
  • در صورت امکان کاهش pH خاک تا حدود 6
  • کاهش دفعات آبیاری
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام باز شدن اولین برگ ها

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از گلدهی

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار بعد از گلدهی