بلایت هاله ای لوبیا

Bean halo blight

بیماری گیاهی بلایت هاله ای روی قسمت های هوایی گیاه لوبیا ایجاد آلودگی کرده و یکی از بیماری های مهم در تمام مناطق زیر کشت این محصول می باشد. عامل این بیماری بیشترین خسارت را به لوبیا می زند ولی توانایی آلودگی روی حبوبات دیگر را نیز دارد.

علائم بیماری بلایت هاله ای لوبیا:

علائم آلودگی بیماری گیاهی بلایت هاله ای لوبیا در ابتدا در سطح زیرین برگ قابل مشاهده است. این علائم در ابتدا به صورت لکه های آبسوخته و ریز بوده که با ادامه روند بیماری حالتی بافت مرده را در هر دو سمت برگ ایجاد می کند. لکه های بافت مرده رشد زیادی نمی کنند ولی به مرور ممکن است منجر به پیچیدگی برگ ها شود. در اطراف لکه ها، هاله ای بزرگ، رنگ پریده و مایل به زرد به وجود می آید. در مواقعی که شدت بیماری زیاد باشد، بوته ها به صورت عمومی رنگ پریده می شوند. نشانه های روی غلاف نیز در ابتدا به صورت لکه های سبز رنگ و آبسوخته بوده که به مرور تبدیل به لکه های قهوه ای، همراه حاشیه تیره می باشد. در صورت ورود عامل بیماری به داخل غلاف، بذور تغییر رنگ داده و چروکیده می شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی بلایت هاله ای لوبیا:

عامل بیماری گیاهی بلایت هاله ای لوبیا باکتری Pseudomonas syringae pv. phaseolicola می باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 18 الی 22 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. انتقال این باکتری از بقایای گیاهی آلوده به قسمت های سالم از طریق پخش شدن خاک آلوده در اثر باد یا قطرات باران صورت می پذیرد. عامل بیماری درون بذور آلوده و بقایای گیاهی آلوده در داخل خاک زمستان گذرانی می کند. در بعضی مواقع کشت تناوبی با ذرت نتایج خوبی را در کاهش بیماری نشان داده است.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری بلایت هاله ای لوبیا:

  • استفاده از بذور عاری از بیماری
  • شخم عمیق زمین و جمع آوری بقایای گیاهی
  • تناوب زراعی حداقل به مدت دو سال با محصولات غیر میزبان
  • حذف علف های هرز مزرعه
  • اجتناب از آبیاری بارانی
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

-   ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

-    ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

-    سم پاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام باز شدن اولین برگ ها

-    سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از گلدهی

-    سم پاشی با نسبت 5 در هزار بعد از گلدهی