پژمردگی فوزاریومی لوبیا

Bean fusarium wilt

پژمردگی فوزاریومی یا زردی یکی از بیماری های گیاهی مهم و تاثیر گذار روی لوبیا است. این بیماری گیاهی به طور معمول در اکثر مناطق زیر کشت این محصول مشاهده می شود. عامل این بیماری باعث آسیب به تمامی حبوبات می شود.

علائم بیماری پژمردگی فوزاریومی لوبیا:

نشانه های اولیه این بیماری گیاهی پژمردگی فوزاریومی لوبیا شامل زردی، ضعف عمومی، کوچکی بوته و زردی زودرس برگ های نزدیک به سطح خاک می باشد. با ادامه روند پیشرفت بیماری برگ های بالایی گیاه زرد و برگ های پایینی پژمرده و قهوه ای می شوند. در صورتی که گیاهان در جوانی آلوده شوند، از رشد باز مانده، چروکیده و خشک می شوند. در بعضی موارد بافت های آوندی ساقه در بخش های نزدیک به سطح خاک قهوه ای مایل به قرمز می شوند. عامل بیماری از طریق ریشه وارد گیاه شده و با انسداد بافت های آوندی باعث رنگ پریدگی، پژمردگی و در نهایت از بین رفتن گیاه می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پژمردگی فوزاریومی لوبیا:

عامل بیماری گیاهی پژمردگی فوزاریومی لوبیا گونه ای از قارچ Fusarium oxysporum می باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 25 الی 29 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. عامل این بیماری توانایی ماندگاری طولانی مدتی روی ریشه محصولات دیگر (به خصوص بقولات) و داخل خاک دارد. این قارچ قادر است روی سطح خارجی بذور نیز باقی بماند، در نتیجه با جابجایی بذور امکان انتقال بیماری وجود دارد. بالا بودن بیش از اندازه رطوبت خاک، فشردگی بافت خاک و زه کش ضعیف سبب تشدید این بیماری می شود. این قارچ تاثیر کمتری روی لوبیا چشم بلبلی و سویا دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی لوبیا:

  • استفاده از ارقام مقاوم
  • تناوب زراعی سه ساله با گیاهان غیر میزبان
  • کاهش تراکم و فشردگی خاک
  • افزایش زه کش خاک
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام باز شدن اولین برگ ها

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از گلدهی

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار بعد از گلدهی