پوسیدگی ریشه آفانومایسز لوبیا

Bean aphanomyces root rot

بیماری گیاهی پوسیدگی ریشه آفانومایسز، می تواند در گلخانه و زمین زراعی باعث آلودگی گیاه لوبیا شود. عامل این بیماری نه تنها روی لوبیا بلکه محصولاتی نظیر یونجه، نخود، سویا، یوجه، شبدر و لوبیا سبز نیز بیماری زا است.

علائم بیماری پوسیدگی ریشه آفانومایسز لوبیا:

عامل این بیماری روی بذور لوبیا تاثیرگذار نیست اما می تواند از آغاز جوانه زنی تا انتهای برداشت محصول ایجاد آلودگی نماید. بیماری گیاهی پوسیدگی ریشه آفانومایسز لوبیا باعث ایجاد زخم های زرد یا قهوه ای روی ریشه شده که در ادامه به یکدیگر متصل شده و تمام بافت ریشه را در بر می گیرد. گیاهان آلوده از رشد بازمانده و برگچه های اولیه که از سطح خاک در حال بیرون آمدن هستند کمی آبسوخته و دارای حاشیه ای زرد یا سبز روشن می شوند. نشانه های ثانویه این بیماری نیز شامل زردی برگ های پایینی و نزدیک به سطح خاک و پیشروی سوختگی برگ ها به سمت بالا می باشد. به مرور ریشه های آلوده پوسیده و نرم شده و به رنگ قهوه ای یا خاکستری در می آید، که این علائم در نهایت باعث خشک شدن جوانه و کوتولگی گیاهچه می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی ریشه آفانومایسز لوبیا:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی ریشه آفانومایسز لوبیا، قارچ Aphanomyces euteiches می باشد. عامل این بیماری می تواند برای سال ها در داخل خاک زمستان گذرانی کند. کشت گیاهان در خاک های شنی یا سبک و عدم تناوب با دیگر محصولات کشاورزی باعث گسترش بیشتر عامل بیماری می شود. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 20 الی 28 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. عوامل تکثیری این قارچ می توانند از طریق خاک، آب و ادوات کشاورزی جابجا گردند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی ریشه آفانومایسز لوبیا:

  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • زه کش مناسب خاک
  • تناوب با گیاهان غیر میزبان هر دو سال یک بار
  • کاهش آبیاری تا حد امکان و استفاده از آبیاری قطره ای
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام باز شدن اولین برگ ها

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از گلدهی

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار بعد از گلدهی