پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی

Potato brown rot

پوسیدگی قهوه ای، پژمردگی باکتریایی یا پژمردگی باکتریایی جنوبی یکی از بیماری های گیاهی مهم روی سیب زمینی است. این بیماری در نواحی گرم به سرعت گسترش می یابد، به صورتی که وجود یک گیاه آلوده منجر به نابودی تمام مزرعه می شود. عامل این بیماری به گیاهان مختلفی از جمله گوجه فرنگی، تنباکو، بادمجان، فلفل دلمه و موز حمله می کند.

علائم بیماری پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی:

بیماری گیاهی پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی با حمله به بافت آوندی گیاه باعث پژمردگی یک طرفه، زردی و قهوه ای شدن بوته و در نهایت ریزش برگ ها می شود. ممکن است روی بخش بیرونی ساقه های آلوده خطوط قهوه ای رنگ ایجاد شود. با برش عرضی غده های آلوده، در محل دسته جات آوندی بافت حلقه ای تیره رنگ مشاهد می شود. در زمان توسعه بیماری، با فشردن غده های سیب زمینی بین انگشتان شیرابه سفید از آن خارج می شود. به طور کلی این بیماری در سه ویژگی متمایز از بیماری پوسیدگی حلقوی است: تفاوت اول این بیماری، پژمردگی سریع برگ ها بدون مشاهده علائم اولیه زردی یا بافت مردگی است. تفاوت دوم، خروج شیرابه کرم رنگ در زمان قرار دادن انتهای ساقه در داخل آب می باشد. تفاوت سوم این نکته است که بیماری پوسیدگی قهوه ای باعث آسیب بسیار کمتری روی بافت سطحی غده می گردد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی، باکتری Ralstonia solanacearum می باشد. آب و هوای معتدل یا گرم و رطوبت بالا نقش فراوانی در سرعت رشدی عامل بیماری دارند. این باکتری می تواند به وسیله آب های جاری و ادوات کشاورزی به مناطق عاری از بیماری منتقل شود. غده های آلوده باقی مانده در سطح خاک اولین منبع برای ایجاد آلودگی می باشد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی میزبان های دیگر صورت می پذیرد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 27 الی 32 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی:

  • کاشت بذور سالم و عاری از بیماری
  • رعایت تناوب زراعی سه ساله با گیاهان غیر میزبان
  • مبارزه با علف های هرز
  • کاشت ارقام مقاوم به بیماری
  • جمع آوری بوته های آلوده و سوزاندن آن ها
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی غده ها قبل از کاشت با نسبت 5 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 5 در هزار

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار هنگام جوانه زنی و باز شدن اولین برگ ها

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار در زمانی که ارتفاع بوته ها 10-15 سانتی متر هستند

- تکرار سم پاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل دو هفته یک بار تا زمان برداشت