پوسیدگی خشک سیب زمینی

Potato dry rot

به طور عمومی بیماری گیاهی پوسیدگی خشک سیب زمینی باعث ایجاد پوسیدگی و زخم های خشک در داخل غده می شود. شدت این بیماری در خاک های شنی و دارای دمای بالا بیشتر از سایر مناطق است. بیشترین علائم این بیماری روی غده مشاهده می شود، اما برگ بوته های آلوده پژمرده می شوند.

علائم بیماری پوسیدگی خشک سیب زمینی:

در ابتدا روی غده، لکه های تیره و فرو رفته دیده می شود که به مرور به صورت سطحی گسترش یافته و حفره هایی را ایجاد می کند. بیماری گیاهی پوسیدگی خشک سیب زمینی باعث تشکیل چروکیدگی های مدور، آفتاب سوخته، خاکستری و قهوه ای روی سطح غده می شود. با توسعه روند آلودگی بافت قارچی سفید، زرد یا صورتی روی بافت های آلوده تشکیل می شود. این بیماری باعث تخریب بافت داخلی غده و سیاه شدن آن می گردد. با گسترش بیماری، حفره های متعدد همراه با توده قارچی سفید یا صورتی رنگ در داخل غده ایجاد می شود. غده های آلوده به راحتی شکسته و خرد شده و مکان مناسبی را برای رشد دیگر قارچ ها یا باکتری های مولد پوسیدگی فراهم می کنند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی خشک سیب زمینی:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی خشک سیب زمینی، گونه های مختلف از قارچ Fusarium می باشد. دلیل تنوع رنگ در بافت های تشکیل شده روی غده نشان از فعالیت گونه های مختلف قارچ Fusarium می باشد. این قارچ می تواند بذرزاد یا خاکزاد باشد. زخم ها و صدمات مکانیکی بهترین مسیر را برای ورود قارچ به غده ها فراهم می کنند. آلودگی بذرها باعث کاهش کیفیت محصول می شود. زمستان گذارنی این قارچ روی غده های آلوده و بقایای گیاهی داخل خاک صورت می پذیرد. به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی، می توان قبل از انتقال غده ها به انبارهای خنک، آن ها را در دمای 15 درجه سانتی گراد و رطوبت بالا، انبار نمود تا زخم های ایجاد شده به سرعت چوب پنبه ای شده و التیام یابند. شرایط آب و هوایی نیمه خشک و محدوده دمای 20 الی 30 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

روش های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی خشک سیب زمینی:

  • جلوگیری از صدمات مکانیکی
  • جداسازی غده های آلوده قبل از انبار کردن محصول
  • نگهداری غده ها در دمای پایین
  • در صورت امکان تناوب زراعی هفت ساله
  • استفاده از ارقام عاری از بیماری و دارای مقاومت
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی غده ها قبل از کاشت با نسبت 5 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 5 در هزار

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار هنگام جوانه زنی و باز شدن اولین برگ ها

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار در زمانی که ارتفاع بوته ها 10-15 سانتی متر هستند

- تکرار سم پاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل دو هفته یک بار تا زمان برداشت