بلایت باکتریایی هویج

Carrot bacterial leaf blight

بیماری گیاهی بلایت باکتریای یکی از بیماری های شایع هویج، به خصوص در مناطق پرباران است. عامل بیماری گیاهی بلایت باکتریایی هویج، تنها باعث آسیب به این محصول می شود و روی دیگر محصولات کشاورزی تاثیری ندارد.

علائم بیماری بلایت باکتریایی هویج:

نشانه های بیماری گیاهی بلایت باکتریای هویج در ابتدا به صورت لکه های کوچک، زاویه دار، زرد رنگ، نامنظم و به طور غالب در حاشیه برگ شکل می گیرد. به مرور این لکه ها تیره و آبسوخته شده و هاله ای زرد رنگ در اطرافشان شکل می گیرد. در نهایت مرکز لکه ها خشک شده و برگ پیچیده می شود. برگ های قدیمی بوته به سرعت سیاه شده و به طور کامل از بین می روند. این علائم روی قسمت های دیگر بافت سبز هویج از جمله بخش های گل دهنده نیز شکل می گیرد. بارزترین نشانه این بیماری خروج ترشحات باکتریایی کرم رنگ از ساقه یا کنار برگ هاست.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی بلایت باکتریایی هویج:

عامل بیماری گیاهی بلایت باکتریای هویج، باکتری Xanthomonas campestris می باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 25 الی 30 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی عامل بیماری در داخل بذور آلوده یا بقایای گیاهی صورت می گیرد. بذور آلوده، ادوات کشاورزی، بارش باران و آبیاری پاششی در جابجایی عامل بیماری نقش فراوان دارند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری بلایت باکتریایی هویج:

  • استفاده از سیستم آبیاری قطره ای
  • کاشت بذور عاری از بیماری
  • تناوب زراعی دو الی سه ساله با گیاهان دیگر
  • شخم زدن زمین بعد از برداشت محصول
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور قبل از کاشت با نسبت 5 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار هنگام جوانه زنی و باز شدن اولین برگ ها

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار یک ماه بعد از باز شدن برگ ها

- تکرار سم پاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل دو هفته یک بار تا زمان برداشت