پوسیدگی پیتیومی هویج

Carrot cavity spot

شدت بیماری زایی پوسیدگی پیتیومی هویج در خاک های غنی از مواد آلی بیشتر از خاک های ضعیف است. عوامل بیماری زایی پوسیدگی پیتیومی روی هویج باعث آسیب به محصولات دیگری از جمله کلم، کرفس و یونجه می شوند.

علائم بیماری پوسیدگی پیتیومی هویج:

اولین علائم بیماری گیاهی پوسیدگی پیتیومی هویج به طور تقریبی دو الی سه ماه بعد از کاشت بذور مشاهده می گردد. نشانه های اولیه بیماری شامل لکه های کوچک، رنگ پریده، زرد و آبسوخته روی سطح ریشه می باشد. بارزترین علامت این بیماری پیدایش نقاط کوچک و فرورفته روی ریشه است، که تا زمان برداشت محصول توسعه بیشتری یافته و تیره تر می شود. بیش ترین علائم بیماری در یک سوم بالایی ریشه قابل مشاهده است. به طور تقریبی اندازه این فرورفتگی ها بین 4 الی 13 میلی متر متغیر بوده و لبه آن ها سیاه و خاکستری می باشد. وجود این حفره ها باعث شکستگی ریشه شده و به شدت کیفیت و بازارپسندی محصول را کاهش می دهد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی پیتیومی هویج:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی پیتیومی هویج، دو گونه متفاوت از قارچ Pythium شامل P.sulcatum و P.violae می باشد. شرایط آب و هوایی نسبتا مرطوب و محدوده دمای 13 الی 18 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. در بعضی مواقع آلودگی های گسترده باعث می شود تا به طور کلی برداشت محصول فاقد ارزش اقتصادی باشد. سرعت تکثیر و توسعه این قارچ در خاک های اسیدی شدت فراوانی می یابد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی پیتیومی هویج:

  • تناوب زراعی پنج ساله با محصولات دیگر
  • کاشت ارقام دارای مقاومت نسبی
  • عدم کشت در زمین های دارای زه کش ضعیف و خاک های اسیدی
  • اجتناب از مصرف بیش از اندازه مواد مغذی
  • در صورت امکان برداشت زودتر از موعد
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور قبل از کاشت با نسبت 5 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار هنگام جوانه زنی و باز شدن اولین برگ ها

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار یک ماه بعد از باز شدن برگ ها

- تکرار سم پاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل دو هفته یک بار تا زمان برداشت