لکه برگی سرکوسپورایی هویج

Carrot cercospora leaf blight

بیماری گیاهی لکه برگی سرکوسپورای هویج باعث آلودگی تمام قسمت های بالای خاک این محصول می شود. این بیماری به طور مستقیم تاثیری روی ریشه ندارد. عامل این بیماری تنها باعث آلودگی هویج می شود و روی محصولات دیگر تاثیری ندارد.

علائم بیماری لکه برگی سرکوسپورایی هویج:

استفاده از بذور آلوده در مراحل اولیه رشد باعث نابودی جوانه می گردد. علائم بیماری گیاهی لکه برگی سرکوسپورایی هویج به طور غالب در حاشیه برگ و روی برگ های جوان قابل مشاهده است. نشانه های اولیه بیماری روی برگ شامل نقاط ریز، به اندازه یک الی سه میلی متر، زاویه دار، قهوه ای همراه با حاشیه ای تیره می باشد. به طور غالب در اطراف این لکه ها، هاله ای رنگ پریده شکل می گیرد. لکه ها به صورت طولی روی دمبرگ، ساقه و حتی گلبرگ توسعه می یابد. با توسعه بیماری برگ ها خشک، پیچیده و در نهایت از بین می روند. از بین رفتن بافت برگی علاوه بر کاهش کیفیت ریشه، در روند برداشت محصول نیز اختلال ایجاد می کند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه برگی سرکوسپورایی هویج:

عامل بیماری گیاهی لکه برگی سرکوسپورای هویج، قارچ Cercospora carotae می باشد. باد و آبیاری بارانی باعث جابجایی عامل بیماری می شود. ریشه های آلوده باقی مانده در داخل مزرعه باعث آغاز روند بیماری زایی در فصل زراعی بعد می شود. بذور آلوده می تواند باعث انتقال آلودگی به مزارع عاری از بیماری شود. زمستان گذرانی عامل این بیماری گیاهی روی بقایای گیاهی داخل خاک صورت می گیرد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 25 الی 29 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری لکه برگی سرکوسپورایی هویج:

  • کاشت بذور عاری از بیماری
  • تناوب زراعی دو الی سه ساله با گیاهان غیر میزبان
  • شخم عمیق زمین بعد از برداشت محصول
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

-                      ضدعفونی بذور قبل از کاشت با نسبت 5 در هزار

-                      ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

-                      سم پاشی با نسبت 5 در هزار هنگام جوانه زنی و باز شدن اولین برگ ها

-                      سم پاشی با نسبت 5 در هزار یک ماه بعد از باز شدن برگ ها

-                      تکرار سم پاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل دو هفته یک بار تا زمان برداشت