پوسیدگی سیاه هویج

Carrot black rot

اگرچه بیماری گیاهی پوسیدگی سیاه هویج به عنوان یک بیماری بعد از برداشت به حساب می آید، ولی باعث مرگ گیاهچه و آلودگی طوقه و برگ هویج می شود. عامل بیماری پوسیدگی سیاه که در بعضی منابع با نام پوسیدگی طوقه در نظر گرفته می شود، علاوه بر هویج باعث آسیب به محصولات دیگری از جمله شلغم، کرفس و جعفری می شود.

علائم بیماری پوسیدگی سیاه هویج:

عامل این بیماری در تمام مراحل رشد باعث آسیب به هویج می شود. بیماری گیاهی پوسیدگی سیاه هویج در ابتدای رشد جوانه های بذری باعث آسیب به گیاهچه می شود. علائم این بیماری گیاهی شباهت فراوانی به بیماری لکه برگی آلترناریایی هویج دارد. نشانه های اولیه بیماری روی برگ شامل لکه های کوچک، قهوه ای همراه با هاله ای رنگ پریده می باشد که به مرور گسترده شده و زخم های سیاه را ایجاد می کند. این بیماری برخلاف بیماری لکه برگی آلترناریایی هویج باعث ایجاد زخم های سیاه، بارز و حلقه ای شکل روی طوقه می شود. در بعضی مواقع ریشه های عمودی پایین ریشه به رنگ سیاه در می آید. زخم های تیره در زمان نگهداری محصول در انبار توسعه فراوانی می یابد.


عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی سیاه هویج:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی سیاه هویج، قارچ Alternaria radicina می باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 26 الی 30 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. بذور آلوده اصلی ترین نقش را در جابجایی عامل بیماری دارند. عامل این بیماری علاوه بر توانایی ماندگاری روی سطح بذور، قادر به زمستان گذرانی طولانی مدت روی بقایای گیاهی داخل خاک می باشد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی سیاه هویج:

  • کاشت بذور عاری از بیماری و ارقام مقاوم
  • تناوب زراعی طولانی مدت با محصولات غیر میزبان
  • اجتناب از آسیب های فیزیکی در زمان برداشت
  • شخم عمیق زمین بلافاصله بعد از برداشت محصول
  • نگهداری ریشه ها در دمای بسیار پایین (حدود یک درجه سانتی گراد)
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور قبل از کاشت با نسبت 5 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار هنگام جوانه زنی و باز شدن اولین برگ ها

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار یک ماه بعد از باز شدن برگ ها

- تکرار سم پاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل دو هفته یک بار تا زمان برداشت