لکه برگی آلترناریایی هویج

Carrot alternaria leaf spot

بیماری گیاهی بلایت آلترناریای یا لکه برگی آلترناریایی هویج یکی از بیماری های مخرب روی هویج است. این بیماری باعث کاهش محصول و اندازه ریشه می شود. هویج های خسارت دیده در زمان برداشت در داخل خاک باقی می مانند و باعث اخلال در روند برداشت می شوند. عامل این بیماری علاوه بر هویج باعث آسیب به سیر، کرفس، کلم، گشنیز، کاهو، خیار، شوید و جعفری می شود.

علائم بیماری لکه برگی آلترناریایی هویج:

علائم اولیه بیماری گیاهی لکه برگی آلترناریای هویج روی برگ شامل لکه های آبسوخته، زاویه دار، سبز تیره یا قهوه ای می باشد. در ادامه روند آلودگی لکه ها گسترش یافته، به رنگ قهوه ای تیره یا سیاه درآمده و هاله ای زرد رنگ در اطرافشان شکل می گیرد. این لکه ها دارای شکلی نامنظم هستند و در ابتدا در لبه ی برگ های قدیمی ایجاد می شود. در نهایت برگ های آلوده به طور کامل زرد شده و از بین می روند. ممکن است در بعضی از مواقع زخم های سطحی و تیره در ناحیه اتصال برگ به میوه مشاهده شود. این بیماری توانایی آسیب به گیاهچه ها و بذور در مراحل اولیه رشد را دارا می باشد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه برگی آلترناریایی هویج:

عامل بیماری گیاهی لکه برگی آلترناریای هویج، قارچ Alternaria dauci می باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 22 الی 26 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. باد، بارش باران، آبیاری بارانی و وجود مه باعث توسعه عامل بیماری می گردد. زمستان گذرانی عامل بیماری به مدت چندین سال روی بذور آلوده، به مدت چندین ماه داخل خاک و روی بقایای گیاهی و میزبان های ثانویه صورت می گیرد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری لکه برگی آلترناریایی هویج:

  • کاهش تراکم بین بوته ها و افزایش تهویه
  • اجتناب از آبیاری بارانی یا پاششی
  • کاشت بذور عاری از بیماری
  • جمع آوری تمامی بقایا و ریشه های آلوده بعد از برداشت
  • شخم عمیق خاک بعد از برداشت محصول
  • تناوب زراعی دو ساله با محصولات غیر میزبان
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور قبل از کاشت با نسبت 5 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار هنگام جوانه زنی و باز شدن اولین برگ ها

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار یک ماه بعد از باز شدن برگ ها

- تکرار سم پاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل دو هفته یک بار تا زمان برداشت