کپک آبی توتون

Tobacco Blue Mold

بیماری گیاهی کپک آبی یا سفیدک کرکی یکی از بیماری‌های مخرب توتون است. این قارچ تنها باعث آسیب به مزارع توتون می‌شود.

علائم بیماری کپک آبی توتون:

بیماری گیاهی کپک آبی توتون در ابتدا به تشکیل بافت‌های دایره‌ای، رنگ پریده همراه با لایه قارچی آبی متمایل به بنفش می‌انجامد. گسترش سریع بیماری روی بوته های جوان باعث زردی و پیچیدگی برگ ها می‌شود. علائم بیماری روی بوته های کامل شدیدتراست و علاوه بر بارزتر شدن علائم گفته شده، در زیر برگ‌ها نیز توده قارچی آبی خاکستری رنگی را ایجاد می‌کند. در نهایت رشد بوته‌های آلوده متوقف و از حالت عادی خارج می‌شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی کپک آبی توتون:

عامل بیماری گیاهی کپک آبی توتون قارچ Peronospora Tabacina است. آب و هوای مرطوب و محدوده دمای 15 تا 23 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. آبیاری غرقابی یا بارانی تاثیر زیادی در انتقال عامل بیماری دارد. زمستان‌گذرانی عامل بیماری روی بقایای گیاهی باقی مانده صورت می پذیرد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری کپک آبی توتون:

  • استفاده از آبیاری قطره‌ای
  • افزایش فاصله بین بوته‌ها
  • استفاده از ارقام دارای مقاومت نسبی
  • جمع آوری بقایای گیاهی بعد از عملیات برداشت
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی برگ‌های ابتدایی با نسبت 5 در هزار

- سمپاشی بوته هنگام مشاهده علائم اولیه با نسبت 5 در هزار

- تکرار سمپاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل ده روزه تا قبل از برداشت