پژمردگی فوزاریومی گشنیز

 

Coriander Fusarium Wilt

بیماری گیاهی پژمردگی فوزاریومی یکی از بیماری‌های شایع گشنیز است. عامل این بیماری تاثیری روی دیگر سبزی ها و صیفی‌جات ندارد و تنها باعث آسیب به این محصول می‌شود.

علائم بیماری پژمردگی فوزاریومی گشنیز:

علائم اولیه بیماری گیاهی پژمردگی فوزاریومی گشنیز در ابتدا روی برگ‌های پایینی دیده می‌شود. آلودگی گیاهچه‌هایی که تازه جوانه زده‌اند باعث پژمردگی جوانه‌های اولیه می‌شود. عقب ماندگی از رشد، خشک شدن برگ‌ها و تغییر رنگ گیاه به زرد یا قرمز از علائم این بیماری است. با گسترش بیماری کل گیاه پژمرده شده و در نهایت از بین می رود. بافت آوندی ریشه گیاهان آلوده نیز به رنگ برنزی یا نارنجی درمی‌آید.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پژمردگی فوزاریومی گشنیز:

عامل بیماری گیاهی پژمردگی فوزاریومی گشنیز قارچ Fusarium Oxysporum است. زمستان گذرانی این قارچ روی بقایای گیاهی داخل خاک صورت می‌گیرد. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 24 تا 27 درجه سانتی‌گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. جابجایی نشا یا خاک‌های آلوده باعث انتقال عامل بیماری می‌شود.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی گشنیز:

  • کاهش رطوبت اطراف گیاه از طریق افزایش زه کش خاک
  • افزایش فاصله بین بوته‌ها و افزایش تهویه
  • تناوب با گیاهان غیرمیزبان
  • افزایش pH خاک
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام جوانه زنی و بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در صورت وجود آلودگی و تکرار آن با فاصله دو هفته یک بار