لکه‌برگی باکتریایی گشنیز

 

Coriander Bacterial Leaf Spot

بیماری گیاهی لکه برگی باکتریایی یکی از بیماری‌های شایع گشنیز است. عامل این بیماری تنها باعث آسیب به گشنیز می شود و تاثیری روی سبزی و صیفی‌جات دیگر ندارد.

علائم بیماری لکه برگی باکتریایی گشنیز:

علائم بیماری گیاهی لکه برگی باکتریایی گشنیز روی برگ و دمبرگ‌ها به شکل لکه‌های آب‌سوخته و تیره به اندازه دو تا پنج میلی متر است. این لکه‌ها در دو طرف برگ‌ها دیده و توسط رگبرگ‌ها احاطه می شوند و ظاهری زاویه دار را ایجاد می‌کنند. بدین‌ترتیب رشد گیاهان کوچک نیز متوقف و گیاه به تدریج زرد می‌شود. آلودگی گیاه در زمان گل دهی موجب تیرگی و ازبین رفتن آن و در نتیجه کاهش بذرهای قابل برداشت از گل‌ها می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه برگی باکتریایی گشنیز:

عامل بیماری گیاهی لکه برگی باکتریایی گشنیز باکتری Pseudomonas Syringae Pv. Coriandricola است. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 22 تا 25 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان‌گذرانی عامل بیماری روی بقایای گیاهی داخل خاک صورت می‌گیرد. آبیاری بارانی و باران باعث انتقال عامل بیماری به گیاهان سالم می‌شود.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری لکه برگی باکتریایی گشنیز:

  • کاشت بذور عاری از بیماری
  • جمع آوری بقایای گیاهی بعد از برداشت
  • کاهش استفاده از کودهای نیتروژنی
  • اجتناب از آبیاری بارانی
  • عدم کشت متوالی گشنیز در قسمت‌های آلوده تا دو سال
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام جوانه‌زنی و باز شدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در صورت وجود آلودگی و تکرار آن با فاصله دو هفته یک بار