لکه‌برگی سپتوریایی جعفری

Parsley Septoria Leaf Spot

یکی از بیماری‌های مهم جعفری، بیماری گیاهی لکه برگی سپتوریایی است. عامل این بیماری تنها باعث آسیب به جعفری می‌شود و تاثیری روی محصولات دیگر ندارد.

علائم بیماری لکه‌برگی سپتوریایی جعفری:

علائم بیماری گیاهی لکه برگی سپتوریایی جعفری روی برگ‌ها به شکل لکه‌ های کوچک دو تا پنج میلی‌متری، زاویه دار، قهوه‌ای رنگ و همراه با حاشیه ای مایل به قرمز دیده می‌شود. با گسترش بیماری، بخش میانی این لکه ها خاکستری یا قهوه‌ای رنگ شده و در مرکز آن ها نقاط ریز سیاه رنگ پدیدار می‌شود. با گسترش بیماری برگ‌ها رنگ پریده و سپس زرد می‌شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه‌برگی سپتوریایی جعفری:

عامل بیماری گیاهی لکه برگی سپتوریایی جعفری قارچ Septoria Petroselini است. عامل بیماری از طریق بذور آلوده، آب آبیاری، باران و جابجایی ادوات کشاورزی منتقل می‌شود. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 20 تا 25 درجه سانتی‌گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی عامل بیماری به مدت چندین سال روی بافت‌های آلوده سطح خاک صورت می گیرد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری لکه‌برگی سپتوریایی جعفری:

  • استفاده از آبیاری قطره‌ای
  • کاشت بذور سالم و عاری از بیماری
  • تناوب زراعی با گیاهان غیرمیزبان
  • شخم عمیق زمین بعد از برداشت محصول
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام جوانه زنی و باز شدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در صورت وجود آلودگی و تکرار آن با فاصله دو هفته یک بار