پوسیدگی ریشه جعفری

 

Parsley Root Rot

بیماری گیاهی پوسیدگی ریشه یا بوته میری یکی از بیماری‌های خاکزی جعفری است. عامل این بیماری بر روی طیف وسیعی از محصولات کشاورزی از جمله فلفل سبز، خیار، کتان، لوبیا، ذرت و ... تاثیر می‌گذارد.

علائم بیماری پوسیدگی ریشه جعفری:

بیماری گیاهی پوسیدگی ریشه جعفری در مراحل اولیه رشد باعث پوسیدگی جوانه های بذور و نابودی آن ها قبل از خروج از خاک می‌شود. آلودگی گیاهچه‌ها بعد از رشد باعث تشکیل زخم‌های آبسوخته و مایل به رنگ قهوه‌ای در پایین ساقه و اطراف ناحیه‌ای که با خاک در تماس است می‌شود. در این هنگام رشد گیاهان آلوده متوقف و گیاه به رنگ زرد در می آید. در مواردی که شدت بیماری بالا باشد گیاه به سرعت پژمرده شده و از بین می‌رود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی ریشه جعفری:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی ریشه جعفری، قارچ Pythium است. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 18 تا 22 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. عامل بیماری از طریق آبیاری، ادوات کشاورزی و جابجایی خاک های آلوده منتقل می‌شود. بذور با کیفیت که سرعت بالایی در جوانه زنی و رشد دارند می‌توانند در مقابل بیماری مقاومت کنند. زمستان‌گذرانی این قارچ در داخل خاک صورت می‌گیرد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماریپوسیدگی ریشه جعفری:

  • اجتناب از کشت در زمین‌های فاقد زه کش مناسب
  • کاهش میزان آبیاری
  • تناوب زراعی با گیاهان غیرمیزبان از جمله پیاز
  • جمع‌آوری بقایای گیاهی و انهدام آن ها
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام جوانه زنی و باز شدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در صورت وجود آلودگی و تکرار آن با فاصله دو هفته یک بار