پژمردگی باکتریایی کدو

Squash Bacterial Wilt

بیماری گیاهی پژمردگی باکتریای به محصولات جالیزی از جمله خربزه، خیار، هندوانه و کدو آسیب می رساند. شدت علائم بیماری گیاهی در مراحل اولیه بیماری، در ساعات گرم روز بیشتر قابل مشاهده است.

علائم بیماری پژمردگی باکتریایی کدو:

نشانه های اولیه بیماری گیاهی پژمردگی باکتریای کدو روی بوته‌های آلوده به شکل پژمردگی قسمت‌های مختلف بوته دیده می شود. پژمردگی روی قسمتی از ساقه های رونده یا روی کل گیاه قابل مشاهده است. این بیماری باعث تیره تر شدن برگ و قسمت‌هایی از ساقه می شود. با گسترش بیماری، حاشیه برگ زرد شده و به مرور علائم بافت مردگی را نشان می دهد. در نهایت بوته های آلوده قهوه ای رنگ شده و از بین می روند. با برش عرضی قسمتی از ساقه، مایع چسبناک باکتریایی بین قطعات قابل مشاهده است.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پژمردگی باکتریایی کدو:

عامل بیماری گیاهی پژمردگی باکتریای کدو، باکتری Erwinia Tracheiphila است. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 24 تا 29 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. حشرات به خصوص آفات جونده، نقش زیادی در جابجایی عامل بیماری بین بوته ها دارند. زمستان گذرانی عامل بیماری گیاهی روی علف‌های هرز، دیگر میزبان‌های خانواده جالیزی و بقایای گیاهی صورت می‌گیرد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری پژمردگی باکتریایی کدو:

  • کنترل و مبارزه علیه آفات گیاهی
  • جمع آوری و حذف علف های هرز
  • اجتناب از کاشت کدوئیان به مدت سه سال
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی برگ های ابتدایی با نسبت 5 در هزار

- سمپاشی بوته هنگام تشکیل میوه با نسبت 5 در هزار

- تکرار سمپاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل ده روزه تا قبل از برداشت