پوسیدگی سیاه کدو

Pumpkin Balck Rot

نام دیگر بیماری گیاهی پوسیدگی سیاه کدو، بلایت صمغی ساقه است. بیماری پوسیدگی سیاه به گیاهان مختلف جالیزی به خصوص هندوانه، خیار و کدو آسیب می‌رساند. این بیماری به تمام قسمت‌های هوایی بوته خسارت وارد می‌کند.

علائم بیماری پوسیدگی سیاه کدو:

آلودگی گیاهچه‌های جوان در مراحل ابتدایی رشد باعث از بین رفتن آن ها می‌شود. نشانه های بیماری گیاهی پوسیدگی سیاه کدو روی برگ به شکل لکه های حلقوی، قهوه‌ای یا برنزی، در اندازه‌های مختلف و همراه با هاله ای زرد رنگ است. در ادامه آلودگی، کل سطح برگ از لکه‌های عامل بیماری پوشیده و حاشیه برگ پژمرده می‌شود. نشانه های بیماری روی ساقه به صورت زخم‌های سطحی دیده می‌شود که با گسترش بیماری مایع چسبناک، قهوه ای یا آجری رنگ از این نواحی خارج می‌شود. با آلودگی ساقه، برگ و ساقه های رونده پژمرده و موجب از بین رفتن گیاه می‌شود. نشانه های بیماری گیاهی روی میوه به صورت لکه های کوچک آبسوخته و تیره دیده می‌شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی سیاه کدو:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی سیاه کدو، گیاهی قارچ Didymella Bryoniae است. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 20 تا 25 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. علاوه بر باد و باران یکی دیگر از روش‌های جابجایی عامل بیماری بذور آلوده است. زمستان‌گذرانی عامل بیماری روی بقایای گیاهی، سطح بذور آلوده و گیاهان میزبان این بیماری صورت می‌پذیرد. زخم های ایجاد شده هنگام هرس، حشرات و ادوات کشاورزی باعث نفوذ راحت تر عامل بیماری می‌شود.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی سیاه کدو:

  • کاشت بذور عاری از بیماری
  • تناوب زراعی دو تا سه ساله با محصولات غیرمیزبان
  • اجتناب از آبیاری بارانی
  • جمع‌آوری و انهدام بقایای گیاهی بعد از برداشت
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی برگ‌های ابتدایی با نسبت 5 در هزار

- سمپاشی بوته هنگام تشکیل میوه با نسبت 5 در هزار

- تکرار سمپاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل ده روزه تا قبل از برداشت