لکه باکتریایی فلفل دلمه

Bell Pepper Bacterial Spot

بیماری گیاهی لکه باکتریای یکی از بیماری‌های شایع در مزارعی است که با روش بارانی آبیاری می‌شوند. بیماری باعث آلودگی تمام بافت‌های هوایی بوته می‌شود. این بیماری به فلفل دلمه، گوجه فرنگی و علف‌های هرز آسیب می رساند.

علائم بیماری لکه باکتریایی فلفل دلمه:

علائم ابتدایی بیماری در قسمت زیرین برگ به شکل زخم‌های آبسوخته و قهوه‌ای رنگ قابل مشاهده است. با گسترش آلودگی روی برگ زخم‌ها تیره، با مرکزی به رنگ خاکستری و گاهی همراه با هاله ای رنگ پریده در اطرافشان دیده می‌شوند. در مواردی که شدت بیماری بالا باشد، لبه برگ آلوده علائم سوختگی را نشان می‌دهد. برگ  های آلوده زودتر از موعد از بوته می ریزند. علائم ابتدایی بیماری روی میوه به صورت لکه های کوچک، برآمده و تیره تر از بافت فلفل دلمه است. با گسترش بیماری گیاهی لکه باکتریایی فلفل دلمه روی میوه، زخم بزرگتر، به رنگ قهوه‌ای، با مرکزی خاکستری و زگیل مانند می‌شود. نشانه های بیماری روی ساقه که ندرتاً دیده می‌شود نیز شامل شانکرهای قهوه‌ای و کمی برآمده است.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه باکتریایی فلفل دلمه:

عامل بیماری گیاهی لکه باکتریای فلفل دلمه، باکتری Xanthomonas Campestris است. بذور آلوده، ادوات کشاورزی، جابجایی گیاهان، باد و باران باعث انتقال عامل بیماری می‌شود. برای اجتناب از آلودگی احتمالی این محصول بایستی از کشت متناوب با گوجه فرنگی خودداری نمود. زمستان‌گذرانی عامل بیماری به مدت دو سال، روی میزبان‌های دیگر و بذور آلوده داخل خاک صورت می پذیرد. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 26 تا 30 درجه سانتی‌گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

 

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری لکه باکتریایی فلفل دلمه:

  • شخم عمیق خاک بعد از برداشت
  • جمع آوری و حذف علف‌های هرز
  • استفاده از آبیاری قطره‌ای
  • کشت بذور عاری از بیماری
  • تناوب زراعی دو ساله با گیاهان غیرمیزبان
  • استفاده از ارقام مقاوم سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی برگ های ابتدایی با نسبت 5 در هزار

- سمپاشی بوته هنگام تشکیل میوه با نسبت 5 در هزار

- تکرار سمپاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل ده روزه تا قبل از برداشت