شانکر باکتریایی فلفل دلمه

Bell Pepper Bacterial Canker

بیماری گیاهی شانکر باکتریای فلفل دلمه به بوته های فلفل دلمه، گوجه فرنگی و فلفل تند آسیب فراوانی می رساند. نشانه های بیماری شانکر باکتریایی فلفل دلمه، شباهت زیادی به علائم بیماری لکه باکتریایی این محصول دارد.

علائم بیماری شانکر باکتریایی فلفل دلمه:

علائم این بیماری روی قسمت‌های هوایی بوته قابل مشاهده است. بیماری گیاهی شانکر باکتریای فلفل دلمه باعث ایجاد زخم‌های کوچک، پراکنده، خاکستری و برآمده روی برگ‌ها می شود. با ادامه بیماری زخم‌ها بزرگ تر، قهوه‌ای‌ رنگ، بافت مرده، همراه با هاله ای روشن می‌شود. نشانه های بیماری روی میوه به شکل زخم‌های برآمده و سفید رنگ است. گاهی این بیماری باعث ایجاد زخم‌های خشک و طولی روی ساقه می‌شود. در مراحل پایانی بیماری، گیاه پژمرده شده و در نهایت از بین می‌رود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی شانکر باکتریایی فلفل دلمه:

عامل بیماری گیاهی شانکر باکتریای فلفل دلمه، باکتری Clavibacter Michiganensis است. آب و هوای مرطوب و محدوده دمای 25 تا 30 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. این باکتری از طریق زخم‌های سطحی و صدمات فیزیکی وارد بخش‌های مختلف بوته می‌شود. این باکتری روی بقایای گیاهی و بذور آلوده زمستان گذرانی می کند. تراکم بالای بوته ها، آبیاری بارانی، حشرات و ادوات کشاورزی تاثیر زیادی در گسترش عامل بیماری دارند.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری شانکر باکتریایی فلفل دلمه:

  • استفاده از بذور سالم
  • کشت پایه های عاری از بیماری
  • افزایش فاصله بین ردیف‌ها و بوته ها
  • تناوب با گیاهانی به جز خانواده صیفی‌جات
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی برگ‌های ابتدایی با نسبت 5 در هزار

- سمپاشی بوته هنگام تشکیل میوه با نسبت 5 در هزار

- تکرار سمپاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل ده روزه تا قبل از برداشت