لکه برگی فلفل دلمه

Bell Pepper Leaf Spot

بیماری گیاهی لکه برگی سرکوسپورایی یا لکه چشم‌قورباغه ای یکی از بیماری‌های شایع فلفل‌دلمه است. عامل این بیماری تنها به فلفل آسیب می‌رساند و روی دیگر محصولات تاثیر ندارد.

علائم بیماری لکه برگی فلفل دلمه:

علائم بیماری گیاهی لکه برگی فلفل دلمه را در ابتدا بایستی روی برگ‌های پایینی بوته مشاهده نمود. علائم بیماری در ابتدا به صورت نقاط کوچک، پراکنده، دایره‌ای شکل، قهوه‌ای یا خاکستری، همراه با هاله ای باریک روی ساقه و برگ ها دیده می‌شود. حاشیه بیرونی این لکه ها آجری یا بنفش همراه با هاله ای زرد رنگ و باریک است. حلقه های متحدالمرکز با رنگ‌های متفاوت، ظاهری شبیه به چشم قورباغه را ایجاد می‌کنند. اندازه این لکه ها بین سه تا سیزده میلی متر متغیر است. در مراحل پیشرفته بیماری برگ ها ظاهری غربالی پیدا کرده، زرد شده و در نهایت از شاخه می ریزند. با از دست رفتن بافت برگ و کاهش مقاومت بوته، احتمال آفتاب سوختگی میوه‌ها نیز وجود دارد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه برگی فلفل دلمه:

عامل بیماری گیاهی لکه برگی فلفل دلمه قارچ Cercospora capsici است. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 17 تا 25 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی بافت‌های آلوده باقی مانده در داخل خاک و بذور آلوده انجام می‌شود. باد، آبیاری بارانی و ادوات کشاورزی نقش فراوانی در جابجایی عامل بیماری دارند.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری لکه برگی فلفل دلمه:

  • تناوب زراعی دو ساله با گیاهان دیگر
  • جمع آوری علف‌های هرز و بقایای گیاهی
  • استفاده از مالچ یا پوشش پلاستیکی روی سطح خاک
  • اجتناب از آبیاری بارانی
  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی برگ های ابتدایی با نسبت 5 در هزار

- سمپاشی بوته هنگام تشکیل میوه با نسبت 5 در هزار

- تکرار سمپاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل ده روزه تا قبل از برداشت