لکه برگی زاویه ای طالبی

Muskmelon Angular Leaf Spot

بیماری گیاهی لکه برگی زاویه ای یکی از بیماری‌های مخرب و تاثیرگذار روی صیفی جات به خصوص خیار، هندوانه، کدو و طالبی است.

علائم بیماری لکه برگی زاویه ای طالبی:

علائم بیماری گیاهی لکه برگی زاویه ای طالبی روی برگ‌ها به شکل زخم‌های کوچک، آبسوخته و زاویه دار است. با گسترش بیماری مرکز زخم‌ها تیره می‌شود و هاله‌ای رنگ پریده و باریک در لبه زخم‌ها پدید می‌آید. در شرایط بسیار مرطوب، از زیر برگ‌های آلوده مایع شیری رنگ خارج می شود. در نهایت این بیماری باعث ایجاد ظاهری غربالی روی برگ‌ها می‌شود. به طور معمول بارزترین علائم آلودگی روی برگ‌ها قابل مشاهده است، ولی در بعضی موارد این باکتری باعث آسیب به ساقه و میوه نیز می‌شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه برگی زاویه ای طالبی:

عامل بیماری گیاهی لکه برگی زاویه ای طالبی، باکتری Pseudomonas Syringae است. رطوبت نقش فراوانی در شیوع عامل بیماری دارد. جابجایی عامل بیماری‌زا به وسیله بذور آلوده، باران، حشرات و ادوات کشاورزی صورت می‌گیرد. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 25 تا 29 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. این باکتری به مدت دو سال روی بقایای گیاهی و بذور آلوده زمستان گذرانی می کند. برای جلوگیری از آلودگی احتمالی طالبی، بایستی از کشت در صیفی‌کاری‌هایی که در طول دو سال قبل آلوده بوده‌اند خودداری نمود.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری لکه برگی زاویه ای طالبی:

  • استفاده از بذور عاری از بیماری
  • کاشت ارقام مقاوم به بیماری
  • اجتناب از آبیاری بارانی
  • کاهش مصرف کودهای نیتروژنی
  • تناوب زراعی دو ساله با گیاهانی متفاوت از صیفی‌جات
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام تشکیل میوه‌های اولیه

- در صورت مشاهده علائم، سمپاشی با نسبت 5 در هزار در فواصل ده روزه تا برداشت