پژمردگی فوزاریومی طالبی

Muskmelon Fusarium Wilt

بیماری گیاهی پژمردگی فوزاریومی یکی از بیماری‌های شایع در زمین‌های کشاورزی است. عامل قارچی که باعث ایجاد بیماری گیاهی پژمردگی فوزاریومی روی طالبی می‌شود، تاثیری روی دیگر محصولات جالیزی ندارد.

علائم بیماری پژمردگی فوزاریومی طالبی:

این قارچ در هر مرحله از رشد به گیاه حمله می‌کند. آلودگی جوانه‌های اولیه، منجر به مرگ گیاهچه می‌شود. علائم ابتدایی و سطحی بیماری گیاهی پژمردگی فوزاریومی طالبی روی گیاهان کامل، به شکل زردی و پژمردگی ساقه های رونده و برگ های پایینی بوته دیده می شود. این بیماری در ادامه باعث ایجاد زخم‌های گسترده و قهوه‌ای رنگ در طول ساقه های رونده می‌شود. زخم‌های ایجاد شده از قسمت‌های پایینی گیاه در اطراف طوقه آغاز شده و به سمت نوک بوته پیشروی می کند. با ادامه آلودگی زخم های قرمز یا قهوه ای رنگ روی ریشه به وجود آمده و منجر به از بین رفتن گیاه می شود. روی سطح میوه‌هایی که در تماس با خاک هستند علائم محدودی از بیماری قابل مشاهده است.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پژمردگی فوزاریومی طالبی:

عامل بیماری گیاهی پژمردگی فوزاریومی طالبی، قارچ Fusarium Oxysporum است. خاک‌های فشرده و فاقد زه کش مناسب، باعث گسترش بیشتر آلودگی می‌شود. آب و هوای بسیار مرطوب و محدوده دمایی 18 تا 25 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی عامل بیماری بیش از سه تا چهار سال، روی بقایای گیاهی و بذور آلوده صورت می‌گیرد. آفات خاکزی با تغذیه از ریشه گیاهان باعث تسهیل ورود عامل بیماری زا به ریشه بوته‌ها می‌شوند.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی طالبی:

  • تناوب چهار ساله با گیاهان متفاوت از صیفی‌جات
  • کشت ارقام مقاوم به بیماری
  • استفاده از بذور عاری از بیماری
  • کاهش pH خاک
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام تشکیل میوه‌های اولیه

- در صورت مشاهده علائم، سمپاشی با نسبت 5 در هزار در فواصل ده روزه تا برداشت