پژمردگی باکتریایی طالبی

Muskmelon Bacterial Wilt

بیماری گیاهی پژمردگی آوندی یا پژمردگی باکتریای باعث آلودگی خیار، طالبی و بعضی از ارقام حساس کدو و کدوتنبل می‌شود.

علائم بیماری پژمردگی باکتریایی طالبی:

بیماری گیاهی پژمردگی باکتریای طالبی در مراحل ابتدایی و در ساعت گرم روز باعث پژمردگی، رنگ پریدگی و ریزش تعدادی از برگ‌ها می‌شود. با گسترش سریع بیماری در مدت زمان یک الی دو هفته از شروع آلودگی، کل بوته پژمرده و زرد می‌شود. با گسترش آلودگی در داخل آوندهای چوبی، علائم پژمردگی و بافت مردگی در ساعات خنک شب نیز قابل مشاهده است. روی سطح میوه‌های آلوده نیز بافت‌های کوچک و بافت مرده شکل می گیرد. با برش عرضی ساقه‌های آلوده و قراردادن آن ها در داخل آب، خروج ترشحات باکتریایی را قابل مشاهده است.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پژمردگی باکتریایی طالبی:

عامل بیماری گیاهی پژمردگی باکتریای طالبی، باکتری Erwinia Tracheiphila است. آفات ناقل از جمله ملخ‌ها، سوسک‌های نواری و نقطه ای با تغذیه از گیاهان، نقش زیادی در گسترش عامل بیماری دارند. بقایای گیاهی سطح خاک و علف‌های هرز مهم‌ترین منبع برای زمستان گذرانی عامل بیماری هستند. آب و هوای مرطوب و محدوده دمای 25 تا 30 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری پژمردگی باکتریایی طالبی:

  • کنترل آفات مزرعه به خصوص سوسک‌های جالیزی
  • استفاده از ارقام دارای مقاومت نسبی
  • جمع‌آوری بقایای آلوده گیاهی
  • استفاده از آبیاری قطره‌ای
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام تشکیل میوه‌های اولیه

- در صورت مشاهده علائم، سمپاشی با نسبت 5 در هزار در فواصل ده روزه تا برداشت