بلایت صمغی ساقه طالبی

Muskmelon Gummy Stem Blight

بیماری گیاهی بلایت صمغی ساقه یا پوسیدگی سیاه به برگ، ساقه و میوه‌های صیفی‌جات آسیب می رساند. این قارچ  به محصولاتی همچون هندوانه، کدو و خیار نیز آسیب می‌رساند.

علائم بیماری بلایت صمغی ساقه طالبی:

علائم ابتدایی بیماری گیاهی بلایت صمغی ساقه طالبی روی برگ‌ها به شکل لکه های دایره ای در اندازه‌های مختلف و به رنگ قهوه‌ای یا برنزی است. در اطراف این لکه‌ها، هاله ای رنگ پریده و زاویه دار ایجاد می شود. این بیماری روی ساقه باعث ایجاد شانکر و در بعضی مواقع شکستگی آن می شود. از زخم‌های ایجاد شده روی ساقه مایع صمغی و قهوه‌ای رنگ خارج می‌شود. نشانه‌های بیماری روی میوه به صورت زخم‌های آبسوخته، کوچک، پوسیدگی سیاه و همراه با خروج صمغ در شرایط مرطوب است. روی زخم‌های برگ و ساقه، نقاط ریز سیاه رنگ قابل مشاهده است. با گسترش بیماری شاخه‌های رونده پژمرده شده و در نهایت گیاه از بین می‌رود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی بلایت صمغی ساقه طالبی:

عامل بیماری گیاهی بلایت صمغی ساقه طالبی، قارچ Didymella Bryoniae است. برای جلوگیری از آلودگی احتمالی مزارع طالبی از کشت متناوب با دیگر صیفی‌جات خودداری شود. زمستان‌گذرانی عامل بیماری روی بقایای گیاهی داخل خاک صورت می‌گیرد. جابجایی عامل بیماری از طریق باران، باد و ادوات کشاورزی انجام می شود. آب و هوای مرطوب و محدوده دمای 22 الی 25 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری بلایت صمغی ساقه طالبی:

  • استفاده از بذور عاری از بیماری
  • تناوب زراعی دو تا سه ساله با گیاهان غیرمیزبان
  • نگهداری میوه‌ها در انبارهای خشک و خنک ( 12 درجه سانتی گراد)
  • خودداری از کشت مجاور گیاهان جالیزی
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام تشکیل میوه‌های اولیه

- در صورت مشاهده علائم، سمپاشی با نسبت 5 در هزار در فواصل ده روزه تا برداشت