لکه‌برگی (لکه موجی) طالبی

Muskmelon Alternaria Leaf Blight

عامل بیماری گیاهی لکه برگی یا لکه موجی طالبی باعث آلودگی محصولاتی همچون کدو، خیار و هندوانه می شود. این بیماری روی محصول طالبی شیوع دارد و بارزترین نشانه آن روی برگ ها قابل مشاهده است.

علائم بیماری لکه برگی طالبی:

علائم بیماری گیاهی لکه برگی یا لکه موجی طالبی در ابتدا روی برگ های مسن بوته قابل مشاهده است. نشانه های اولیه بیماری روی برگ‌ها به شکل نقاط کوچک، قهوه‌ای یا زردرنگ، با مرکزی روشن، همراه با هاله ای رنگ پریده دیده می‌شود. در ادامه بیماری زخم ها به صورت دایره های متحدالمرکز و به اندازه تقریبی دو سانتی متر گسترش می یابند. در نهایت برگ‌ها بافت مرده و کمی پیچیده شده و از بین می روند. آلودگی‌های شدید باعث از بین‌رفتن برگ‌ها، آفتاب سوختگی و کاهش بازارپسندی محصولات می‌شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه برگی طالبی:

عامل بیماری گیاهی لکه برگی طالبی، قارچ Alternaria Cucumerina است. زمستان گذرانی عامل بیماری به مدت دو سال روی بقایای گیاهی سطح خاک صورت می پذیرد. آبیاری بارانی و وزش باد باعث انتشار بیشتر بیماری می گردد. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 15 تا 20 درجه سانتی‌گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری لکه برگی طالبی:

  • تناوب زراعی دوساله با گیاهان غیرمیزبان
  • جمع‌آوری بقایای گیاهی آلوده
  • شخم عمیق خاک بعد از برداشت
  • استفاده از آبیاری قطره‌ای
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام تشکیل میوه‌های اولیه

- در صورت مشاهده علائم، سمپاشی با نسبت 5 در هزار در فواصل ده روزه تا برداشت