بلایت صمغی ساقه خیار

Cucumber Gummy Stem Blight

بیماری گیاهی بلایت صمغی ساقه یا زنگ زدگی خیار به ساقه، برگ و میوه‌ خیار آسیب می رساند. این قارچ علاوه بر خیار به دیگر محصولات جالیزی همچون کدو، کدوتنبل، هندوانه، ملون و طالبی نیز آسیب می‌رساند.

علائم بیماری بلایت صمغی ساقه خیار:

آلودگی گیاهچه ها در مراحل ابتدایی رشد باعث از بین رفتن آن ها می‌شود. علائم بیماری گیاهی بلایت صمغی ساقه خیار روی ساقه به شکل زخم های تیره‌ای است که از اطراف آن مایع چسبناک و قهوه‌ای رنگ خارج  و باعث شکسته شدن ساقه می‌شود. نشانه های بیماری روی برگ‌ها به شکل قهوه‌ای شدن حاشیه آن ها، به صورت V شکل، نامنظم، آبسوخته و اغلب با حاشیه ای زرد رنگ است. علائم بیماری به ندرت روی سطح میوه قابل مشاهده است و اغلب به قسمت‌های داخلی میوه آسیب می‌رساند. در اوایل فعالیت این قارچ، شکل میوه تغییر یافته و قسمت انتهای میوه بسیار باریک می‌شود. با گسترش بیماری، بخش‌های داخلی انتهای میوه نرم شده و به رنگ سبز زیتونی یا قهوه‌ای درمی‌آید که با برش میوه علائم زنگ زدگی میوه قابل مشاهده خواهد بود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی بلایت صمغی ساقه خیار:

عامل بیماری گیاهی بلایت صمغی ساقه خیار، قارچ Didymella Bryoniae است. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 21 الی 26 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی بقایای گیاهی سطح خاک، بذور آلوده و میزبان‌های دیگر صورت می‌گیرد. باد، آبیاری و ادوات کشاورزی باعث جابجایی عامل بیماری می شوند.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری بلایت صمغی ساقه خیار:

  • تناوب زراعی به مدت دو سال با گیاهان غیرمیزبان
  • اجتناب از آبیاری بارانی
  • جمع‌آوری بقایای گیاهی بعد از برداشت
  • کاشت بذور عاری از بیماری
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی برگ‌های ابتدایی با نسبت 5 در هزار

- سمپاشی بوته هنگام مشاهده علائم اولیه با نسبت 5 در هزار

- تکرار سمپاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل ده روزه تا قبل از برداشت