آنتراکنوز خیار

Cucumber Anthracnose

بیماری گیاهی آنتراکنوز یکی از بیماری‌های مخرب روی خیار است که در مناطق بارانی گسترش بیشتری دارد. عامل این بیماری به طالبی، هندوانه و خیار آسیب می رساند ولی روی کدو تاثیری ندارد.

علائم بیماری آنتراکنوز خیار:

نشانه‌های بیماری گیاهی آنتراکنوز خیار روی تمام قسمت‌های هوایی گیاه قابل مشاهده است. علائم بیماری روی برگ، دمبرگ و ساقه به شکل زخم‌های دایره‌ای، مایل به قهوه‌ای، آبسوخته همراه با حاشیه ای زرد رنگ دیده می‌شود. با گسترش بیماری، زخم‌ها به اندازه یک سانتی‌متر درمی‌آید،  تیره رنگ، زاویه دار و خشک می‌شوند. نشانه‌های بیماری روی میوه به صورت لکه های قهوه‌ای، فرورفته، مدور و آفتاب سوخته دیده می‌شود. علائم بیماری روی ارقامی که دارای مقاومت بیشتری در برابر بیماری دارند به صورت زخم‌های برنزی رنگ با حاشیه ای سبز هستند. با گسترش بیماری روی برگ‌ها، قسمت‌های آلوده خشک شده و با ایجاد ظاهری غربالی از برگ می‌ریزند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آنتراکنوز خیار:

عامل بیماری گیاهی آنتراکنوز خیار قارچ Colletotrichum Orbiculare است. آب و هوای بسیار مرطوب و محدوده دمایی 22 تا 27 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان‌گذرانی عامل بیماری روی علف‌های هرز، بقایای گیاهی و بذور آلوده صورت می گیرد. جابجایی عامل بیماری توسط باران، آبیاری بارانی، حشرات و ادوات کشاورزی صورت می‌گیرد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری آنتراکنوز خیار:

  • کاشت ارقام مقاوم و بذور عاری از بیماری
  • افزایش فاصله بین ردیف‌ها و بوته ها
  • اجتناب از آبیاری بارانی یا پاششی
  • جمع‌آوری بقایای گیاهی بعد از برداشت
  • تناوب زراعی سه ساله با گیاهان غیرمیزبان
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

-  ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام جوانه زنی و بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در صورت وجود آلودگی و تکرار آن با فاصله دو هفته یک بار