سوالات متداول آنتراکنوز مو

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل بیماری آنتراکنوز قارچ Elsinoe ampelina می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

روی تمشک ومو بیماری زا می باشد

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

ساقه ، برگ وحبه را مورد حمله قرار می دهد

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

روی برگهای جوان لکه های زیادی با مرکز خاکستری رنگ و حاشیه نامنظم یا دایره ای شکل به رنگ قهوه ای تا سیاه بوجودمی آید.روی ساقه لکه های متعدد ریز دایره ای و قرمز رنگ بوجود می آید

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

قارچ عامل بیماری زمستان را روی ساقه ها و برگ های گیاه می گذراند

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

وجودرطوبت و دمای مناسب عوامل اصلی انتشار بیماری می باشند

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • استفاده از انواع مقاوم
  • هرس ، جمع آوری و انهدام شاخه های آلوده
  • ضدعفونی ابزارهرس با بردوفیکس رقیق نشده

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفکیس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از برداشت محصول
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 درهزار قبل از تورم جوانه ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگامیکه طول ساقه های جوان به حدود20 سانتی متر برسد.
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از وقوع تگرگ یا باران شدید

تعداد سم پاشی ها در بهار بستگی به شرایط جوی و شدت آلودگی دارد

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company